Προτάσεις ψηφίσματος
214 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 432.819   B7-0197/2009
9 Δεκεμβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0230/2009 και B7-0231/2009
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με τις απαιτούμενες βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στα έγγραφα, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16 Δεκεμβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
σχετικά με την αναγκαία βελτίωση του νομικού πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, κανονισμός (EΚ) αριθ. 1049/2001
Michael Cashman
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 428.702   B7-0094/2009
14 Οκτωβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την ελευθερία του τύπου στην Ιταλία
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19 Οκτωβρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Νικόλαος Χουντής
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
16 17 18 19 20 21 22
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου