Προτάσεις ψηφίσματος
214 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Alfano Sonia"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 491.928   RC-B7-0309/2012
13 Ιουνίου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με τα άρθρα 122, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0309/2012)
Verts/ALE (B7-0311/2012)
S&D (B7-0313/2012)
ALDE (B7-0318/2012)
PPE (B7-0322/2012)
GUE/NGL (B7-0325/2012)
ECR (B7-0328/2012)
σχετικά με την κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν
(2012/2682(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
Cornelia Ernst, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.338   RC-B7-0308/2012
13 Ιουνίου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0308/2012)
EFD (B7-0330/2012)
Verts/ALE (B7-0331/2012)
S&D (B7-0332/2012)
ALDE (B7-0333/2012)
PPE (B7-0334/2012)
GUE/NGL (B7-0335/2012)
σχετικά με τα κρούσματα ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες
(2012(RSP))
Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Pino Arlacchi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
Willy Meyer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.335   RC-B7-0305/2012
13 Ιουνίου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0305/2012)
EFD (B7-0321/2012)
Verts/ALE (B7-0323/2012)
S&D (B7-0324/2012)
ALDE (B7-0326/2012)
PPE (B7-0327/2012)
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση στο θέμα της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ
(2012/2680(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.283   B7-0261/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of North Korean refugees
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.276   B7-0254/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.274   RC-B7-0252/2012
23 Μαΐου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0252/2012)
ECR (B7-0253/2012)
ALDE (B7-0254/2012)
S&D (B7-0256/2012)
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν
(2012/2654(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.272   B7-0250/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.265   B7-0243/2012
21 Μαΐου 2012
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη
(2012/2657(RSP))
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.263   RC-B7-0241/2012
23 Μαΐου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0241/2012)
Verts/ALE (B7-0260/2012)
ALDE (B7-0261/2012)
PPE (B7-0263/2012)
ECR (B7-0264/2012)
σχετικά με την κατάσταση των Βορειοκορεατών προσφύγων
(2012/2655(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Gerald Häfner, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 489.262   RC-B7-0240/2012
23 Μαΐου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0240/2012)
ALDE (B7-0250/2012)
ECR (B7-0251/2012)
PPE (B7-0255/2012)
σχετικά με την πιθανή αποχώρηση της Βενεζουέλας από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(2012/2653(RSP))
Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Renate Weber, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Paweł Robert Kowal
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου