Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Alfano Sonia" kohta leiti 214 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.817   B7-0605/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Egypt, notably the case of blogger Alaa Abd El Fattah
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.816   B7-0604/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Iran - recent cases of human rights violations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.807   RC-B7-0595/2011
16. november 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0595/2011)
EFD (B7-0597/2011)
GUE/NGL (B7-0600/2011)
S&D (B7-0602/2011)
PPE (B7-0603/2011)
ALDE (B7-0605/2011)
Verts/ALE (B7-0607/2011)
Egiptus ja eelkõige blogipidaja Alaa Abd El-Fattahi juhtum
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries
fraktsiooni ALDE nimel
Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen
on behalf of the ECR Group
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bastiaan Belder, Jaroslav P
fraktsiooni EFD nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.806   RC-B7-0594/2011
16. november 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0594/2011)
GUE/NGL (B7-0596/2011)
S&D (B7-0598/2011)
ECR (B7-0599/2011)
PPE (B7-0601/2011)
ALDE (B7-0604/2011)
Verts/ALE (B7-0606/2011)
Iraan - hiljutised inimõiguste rikkumiste juhtumid
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin, Michael Cashman
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
fraktsiooni EFD nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 472.801   B7-0589/2011
14. november 2011
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Kassettlahingumoona keelustamine
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.800   RC-B7-0588/2011
15. november 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0588/2011)
ALDE (B7-0589/2011)
GUE/NGL (B7-0590/2011)
PPE (B7-0592/2011)
S&D (B7-0593/2011)
Kassettlahingumoona keelustamine
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eduard Kukan
fraktsiooni PPE nimel
Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Ana Gomes
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks, Kyriacos Triantaphyllides
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.766   B7-0569/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on the case of Rafah Nached in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 472.762   RC-B7-0565/2011
26. oktoober 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0565/2011)
GUE/NGL (B7-0566/2011)
Verts/ALE (B7-0567/2011)
S&D (B7-0568/2011)
ALDE (B7-0569/2011)
PPE (B7-0570/2011)
Rafah Nashedi juhtum Süürias
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser
fraktsiooni S&D nimel
Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Sarah Ludford
fraktsiooni ALDE nimel
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
fraktsiooni ECR nimel
Isabelle Durant, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, José Bové, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.760   B7-0563/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on Tibet, including the self-immolation of nuns and monks
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.757   B7-0560/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave