Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Alfano Sonia" kohta leiti 214 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
16 17 18 19 20 21 22
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 446.617   B7-0527/2010
15. september 2010
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Kongo Demokraatliku Vabariigi suutmatus kaitsta inimõigusi ja õigust
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 446.614   RC-B7-0524/2010/rev. 1
4. oktoober 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0524/2010)
S&D (B7-0525/2010)
Verts/ALE (B7-0526/2010)
ALDE (B7-0527/2010)
ECR (B7-0528/210)
Kongo Demokraatliku Vabariigi suutmatus kaitsta inimõigusi ja õigust
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný, Mario Mauro
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia, Vilija Blinkevičiūtė
fraktsiooni S&D nimel
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Louis Michel
fraktsiooni ALDE nimel
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski
fraktsiooni ECR nimel
Bastiaan Belder, Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 446.586   B7-0503/2010
6. september 2010
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Romide väljasaatmine Prantsusmaalt
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 446.580   B7-0497/2010
6. september 2010
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Inimõigused Iraanis - eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 446.577   RC-B7-0494/2010
7. september 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0494/2010)
GUE/NGL (B7-0495/2010)
S&D (B7-0496/2010)
ALDE (B7-0497/2010)
Verts/ALE (B7-0498/2010)
ECR (B7-0499/2010)
PPE (B7-0501/2010)
Inimõiguste olukord Iraanis - eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella
fraktsiooni S&D nimel
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
fraktsiooni ALDE nimel
Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
fraktsiooni EFD nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7. september 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
Romide olukord ja liikumisvabadus Euroopa Liidus
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
fraktsiooni S&D nimel
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
fraktsiooni ALDE nimel
Hélène Flautre, Catherine Grèze
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.537   B7-0445/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.531   B7-0439/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Zimbabwe notably the case of Farai Maguwu
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 442.016   B7-0418/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Venezuela, notably the case of Maria Lourdes Afiuni
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 442.014   RC-B7-0416/2010
7. juuli 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0416/2010)
ALDE (B7-0455/2010)
Verts/ALE (B7-0446/2010)
PPE (B7-0447/2010)
ECR (B7-0448/2010)
S&D (B7-0450/2010)
Põhja-Korea
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş, David Martin
fraktsiooni S&D nimel
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries, Sonia Alfano
fraktsiooni ALDE nimel
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
16 17 18 19 20 21 22
Õigusalane teave