Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Alfano Sonia" kohta leiti 214 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 432.819   B7-0197/2009
9. detsember 2009
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatavate küsimuste B7-0230/2009 ja B7-0231/2009 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5
Dokumentidele juurdepääsu käsitleva õigusliku raamistiku vajalik edasiarendus lähtuvalt Lissaboni lepingu jõustumisest, määrus (EÜ) 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
fraktsioon ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16. detsember 2009
XML  PDF  WORD 
Esitatud vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
Dokumentidele juurdepääsu käsitleva õigusliku raamistiku vajalik edasiarendus lähtuvalt Lissaboni lepingu jõustumisest, määrus (EÜ) nr 1049/2001
Michael Cashman
fraktsiooni S&D nimel
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
fraktsiooni ALDE nimel
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 428.702   B7-0094/2009
14. oktoober 2009
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Teabevabadus Itaalias
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19. oktoober 2009
XML  PDF  WORD 
Esitatud vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
Teabevabadus Itaalias ja Euroopa Liidus
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
fraktsiooni S&D nimel
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
fraktsioon ALDE nimel
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
16 17 18 19 20 21 22
Õigusalane teave