Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Alfano Sonia" kohta leiti 214 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.671   B7-0494/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on situation in Cambodia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.670   B7-0493/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on discrimination against girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.669   B7-0492/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights situation in the United Arab Emirates
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 493.655   RC-B7-0478/2012
24. oktoober 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0478/2012)
PPE (B7-0483/2012)
ECR (B7-0486/2012)
GUE/NGL (B7-0488/2012)
Verts/ALE (B7-0491/2012)
ALDE (B7-0494/2012)
Olukord Kambodžas
(2012/2844(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels
fraktsiooni S&D nimel
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Adam Bielan
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 493.654   RC-B7-0477/2012
24. oktoober 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0477/2012)
EFD (B7-0480/2012)
PPE (B7-0482/2012)
ECR (B7-0485/2012)
Verts/ALE (B7-0490/2012)
ALDE (B7-0493/2012)
GUE/NGL (B7-0495/2012)
Tüdrukute diskrimineerimine Pakistanis, eelkõige Malala Yousafzai juhtum
(2012/2843(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Minodora Cliveti
fraktsiooni S&D nimel
Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson, Alexandra Thein
fraktsiooni ALDE nimel
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Peter van Dalen, Sajjad Karim
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bastiaan Belder
fraktsiooni EFD nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 493.653   RC-B7-0476/2012
24. oktoober 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0476/2012)
PPE (B7-0481/2012)
GUE/NGL (B7-0487/2012)
Verts/ALE (B7-0489/2012)
ALDE (B7-0492/2012)
Inimõiguste olukord Araabia Ühendemiraatides
(2012/2842(RSP))
Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 493.649   B7-0473/2012
17. oktoober 2012
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Valimised Gruusias
(2012/2816(RSP))
Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 493.647   B7-0471/2012
17. oktoober 2012
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Valimised Valgevenes
(2012/2815(RSP))
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 493.640   RC-B7-0467/2012
24. oktoober 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0467/2012)
PPE (B7-0468/2012)
ECR (B7-0469/2012)
S&D (B7-0470/2012)
ALDE (B7-0473/2012)
Gruusias toimunud valimised
(2012/2816(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Michael Gahler
fraktsiooni PPE nimel
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr, Edit Herczog
fraktsiooni S&D nimel
Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin, Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
fraktsooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 493.636   RC-B7-0463/2012
24. oktoober 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7-0463/2012)
ECR (B7-0464/2012)
Verts/ALE (B7-0465/2012)
PPE (B7-0466/2012)
ALDE (B7-0471/2012)
GUE/NGL (B7-0472/2012)
Olukord Valgevenes pärast 23. septembri 2012. aasta parlamendivalimisi
(2012/2815(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Michael Gahler
fraktsiooni PPE nimel
Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi
fraktsiooni S&D nimel
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin, Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
fraktsiooni ECR nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave