Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Alfano Sonia" kohta leiti 214 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 491.928   RC-B7-0309/2012
13. juuni 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0309/2012)
Verts/ALE (B7-0311/2012)
S&D (B7-0313/2012)
ALDE (B7-0318/2012)
PPE (B7-0322/2012)
GUE/NGL (B7-0325/2012)
ECR (B7-0328/2012)
Etniliste vähemuste olukord Iraanis
(2012/2682(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
Cornelia Ernst, Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 489.338   RC-B7-0308/2012
13. juuni 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0308/2012)
EFD (B7-0330/2012)
Verts/ALE (B7-0331/2012)
S&D (B7-0332/2012)
ALDE (B7-0333/2012)
PPE (B7-0334/2012)
GUE/NGL (B7-0335/2012)
Karistamatuse juhtumid Filipiinidel
(2012/2681(RSP))
Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Pino Arlacchi
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 489.335   RC-B7-0305/2012
13. juuni 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0305/2012)
EFD (B7-0321/2012)
Verts/ALE (B7-0323/2012)
S&D (B7-0324/2012)
ALDE (B7-0326/2012)
PPE (B7-0327/2012)
Inimõigused ja julgeolekuolukord Saheli piirkonnas
(2012/2680(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastlers, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu
fraktsiooni S&D nimel
Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano
fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.283   B7-0261/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of North Korean refugees
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.276   B7-0254/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 489.274   RC-B7-0252/2012
23. mai 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0252/2012)
ECR (B7-0253/2012)
ALDE (B7-0254/2012)
S&D (B7-0256/2012)
Inimõiguste olukord Aserbaidžaanis
(2012/2654(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.272   B7-0250/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 489.265   B7-0243/2012
21. mai 2012
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Homofoobiavastane võitlus Euroopas
(2012/2657(RSP))
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott
fraktsiooni ALDE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 489.263   RC-B7-0241/2012
23. mai 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0241/2012)
Verts/ALE (B7-0260/2012)
ALDE (B7-0261/2012)
PPE (B7-0263/2012)
ECR (B7-0264/2012)
Põhja-Korea pagulaste olukord
(2012/2655(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
fraktsiooni PPE nimel
Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica
fraktsiooni ALDE nimel
Gerald Häfner, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 489.262   RC-B7-0240/2012
23. mai 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0240/2012)
ALDE (B7-0250/2012)
ECR (B7-0251/2012)
PPE (B7-0255/2012)
Venezuela võimalik väljaastumine Ameerika Inimõiguste Komisjonist
(2012/2653(RSP))
Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
fraktsiooni PPE nimel
Renate Weber, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
fraktsiooni ALDE nimel
Charles Tannock, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave