Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.817   B7-0605/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Egypt, notably the case of blogger Alaa Abd El Fattah
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.816   B7-0604/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Iran - recent cases of human rights violations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.807   RC-B7-0595/2011
16. marraskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0595/2011)
EFD (B7-0597/2011)
GUE/NGL (B7-0600/2011)
S&D (B7-0602/2011)
PPE (B7-0603/2011)
ALDE (B7-0605/2011)
Verts/ALE (B7-0607/2011)
Egyptistä, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fattahin tapauksesta
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries
ALDE-ryhmän puolesta
Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil Nielsen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
EFD-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.806   RC-B7-0594/2011
16. marraskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0594/2011)
GUE/NGL (B7-0596/2011)
S&D (B7-0598/2011)
ECR (B7-0599/2011)
PPE (B7-0601/2011)
ALDE (B7-0604/2011)
Verts/ALE (B7-0606/2011)
Iranin viimeaikaisista ihmisoikeusrikkomuksista
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin, Michael Cashman
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Ka
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
EFD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.801   B7-0589/2011
14. marraskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
rypäleammusten kieltämisestä
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.800   RC-B7-0588/2011
15. marraskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0588/2011)
ALDE (B7-0589/2011)
GUE/NGL (B7-0590/2011)
PPE (B7-0592/2011)
S&D (B7-0593/2011)
rypäleammusten kieltämisestä
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eduard Kukan
PPE-ryhmän puolesta
Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Ana Gomes
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks, Kyriacos Triantaphyllides
GUE/NGL-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.766   B7-0569/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on the case of Rafah Nached in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.762   RC-B7-0565/2011
26. lokakuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0565/2011)
GUE/NGL (B7-0566/2011)
Verts/ALE (B7-0567/2011)
S&D (B7-0568/2011)
ALDE (B7-0569/2011)
PPE (B7-0570/2011)
Rafah Nashedin tapauksesta Syyriassa
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser
S&D-ryhmän puolesta
Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Sarah Ludford
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR-ryhmän puolesta
Isabelle Durant, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, José Bové, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.760   B7-0563/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on Tibet, including the self-immolation of nuns and monks
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.757   B7-0560/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus