Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.680   B7-0499/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.677   RC-B7-0496/2011
14. syyskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0496/2011)
ECR (B7-0497/2011)
S&D (B7-0498/2011)
ALDE (B7-0499/2011)
PPE (B7-0500/2011)
Valko-Venäjästä: ihmisoikeuksien puolustajan Ales Bialiatskin pidätys
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
S&D-ryhmän puolesta
Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki
ALDE-ryhmän puolesta
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle, Paweł Robert Kowal
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.668   B7-0487/2011
12. syyskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Syyrian tilanteesta
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.663   RC-B7-0482/2011/rev. 1
13. syyskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0482/2011)
ECR (B7-00483/2011)
Verts/ALE (B7-0485/2011)
PPE (B7-0486/2011)
ALDE (B7-0487/2011)
Syyrian tilanteesta
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Elena Băsescu
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Graham Watson
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel, François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 472.661   B7-0481/2011
7. syyskuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B7-0419/2011, B7-0420/2011, B7-0422/2011, B7-0423/2011, B7-0424/2011 ja B7-0425/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
EU:n toimista korruption torjumiseksi
Monica Luisa Macovei, Mariya Ivanova Nedelcheva, Manfred Weber, Simon Busuttil, Agustín Díaz De Mera, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Jean-Pierre Audy ja Roberta Angelilli
PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Ana Gomes, Claude Moraes, Jens Geier, Rita Borsellino ja Rosario Crocetta
S&D-ryhmän puolesta
Henri Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jan Mulder, Sarah Ludford, Andrea Zanoni ja Jens Rohde
ALDE-ryhmän puolesta
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly ja Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Dennis de Jong, Søren Bo Søndergaard ja Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.761   B7-0471/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on India, in particular the death sentence on Davinder Pal Singh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.757   RC-B7-0467/2011/rev. 1
6. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-04741/2011)
S&D (B7-0472/2011)
Intiasta ja erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomiosta
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D-ryhmän puolesta
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Miguel Portas
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.755   B7-0465/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on Indonesia: including attacks on minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.750   B7-0460/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on the Democratic Republic of Congo, mass rape in the South Kivu province
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.746   B7-0456/2011
4. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Schengenin muuttamisesta
Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova
ALDE-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus