Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.736   B7-0446/2011
4. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.732   RC-B7-0442/2011
6. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0442/2011)
Verts/ALE (B7-0443/2011)
PPE (B7-0458/2011)
GUE/NGL (B7-0459/2011)
ALDE (B7-0460/2011)
S&D (B7-0461/2011)
Kongon demokraattisesta tasavallasta ja joukkoraiskauksista Etelä-Kivun maakunnassa
Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu, Rovana Plumb
S&D-ryhmän puolesta
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Eva-Britt Svensson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.722   RC-B7-0394/2011
6. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0394/2011)
Verts/ALE (B7-0444/2011)
ECR (B7-0462/2011)
PPE (B7-0463/2011)
GUE/NGL (B7-0464/2011)
ALDE (B7-0465/2011)
S&D (B7-0466/2011)
Indonesiasta
Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
ECR-ryhmän puolesta
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Miguel Portas, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bastiaan Belder
EFD-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
Schengen-järjestelmän muuttamisesta
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
PPE-ryhmän puolesta
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
Verts/ALE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.717   RC-B7-0389/2011/rev. 1
5. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0389/2011)
ALDE (B7-0446/2011)
Verts/ALE (B7-0447/2011)
PPE (B7-0449/2011)
S&D (B7-0454/2011)
Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López, Boris Zala
S&D-ryhmän puolesta
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marian Harkin
ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares, Daniel Cohn-Bendit
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox, Sajjad Karim
ECR-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1. heinäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
Unkarin perustuslain tarkistamisesta
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.702   B7-0379/2011
29. kesäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0316/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Unkarin tarkistetusta perustuslaista
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.667   RC-B7-0362/2011
8. kesäkuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0362/2011)
PPE (B7-0371/2011)
ALDE (B7-0374/2011)
Verts/ALE (B7-0375/2011)
Guantánamosta: tuleva kuolemanrangaistusta koskeva päätös
Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes, Richard Howitt
S&D-ryhmän puolesta
Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sonia Alfano, Gianni Vattimo
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Rui Tavares
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.806   B7-0269/2011
4 April 2011
XML  PDF  WORD 
on the situation in Zimbabwe
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.803   B7-0266/2011
4 April 2011
XML  PDF  WORD 
Ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus