Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
16 17 18 19 20 21 22
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.901   B7-0073/2011
26. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0805/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Campanian jätekriisistä
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean
ALDE-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 455.877   B7-0049/2011
17 January 2011
XML  PDF  WORD 
on Iran, in particular the case of Nasrin Sotoudeh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 455.873   B7-0045/2011
17 January 2011
XML  PDF  WORD 
on Pakistan: murder of the governor of Punjab, Salmaan Taseer
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.871   RC-B7-0043/2011/rev. 2
19. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0043/2011)
ALDE (B7-0049/2011)
ECR (B7-0067/2011)
S&D (B7-0068/2011)
PPE (B7-0069/2011)
GUE/NGL (B7-0070/2011)
Verts/ALE (B7-0071/2011)
Iranista ja Nasrin Sotoudehin tapauksesta
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli
PPE-ryhmän puolesta
María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
EFD-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.869   RC-B7-0041/2011/rev. 1
19. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0041/2011)
ALDE (B7-0045/2011)
ECR (B7-0059/2011)
PPE (B7-0060/2011)
S&D (B7-0061/2011)
GUE/NGL (B7-0062/2011)
Verts/ALE (B7-0063/2011)
Pakistanista ja erityisesti kuvernööri Salmaan Taseerin murhasta
Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann, Tadeusz Zwiefka
PPE-ryhmän puolesta
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach, Richard Howitt
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Elizabeth Lynne
ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
ECR-ryhmän puolesta
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
EFD-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.866   B7-0038/2011
17. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0670/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Diana Wallis
ALDE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.858   B7-0031/2011
12. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 ja O-0216/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
ilmaisunvapauden loukkaamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä Liettuassa
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
ALDE-ryhmän puolesta
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
S&D-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.856   RC-B7-0029/2011/rev. 1
18. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2011)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
kansainvälisestä adoptiosta Euroopan unionissa
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
PPE-ryhmän puolesta
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
ALDE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim
ECR-ryhmän puolesta
Jiří Maštálka
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.545   B7-0713/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Malaysia: the practice of caning
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 450.544   RC-B7-0712/2010
15. joulukuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0712/2010)
S&D (B7-0715/2010)
GUE/NGL (B7-0731/2010)
Verts/ALE (B7-0732/2010)
ihmiskauppiaiden Siinailla panttivankeina pitämistä Eritrean pakolaisista
Véronique De Keyser, David-Maria Sassoli
S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland
ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta
16 17 18 19 20 21 22
Oikeudellinen huomautus