Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
16 17 18 19 20 21 22
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.617   B7-0527/2010
15. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteista Kongon demokraattisessa tasavallassa
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.614   RC-B7-0524/2010/rev. 1
4. lokakuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0524/2010)
S&D (B7-0525/2010)
Verts/ALE (B7-0526/2010)
ALDE (B7-0527/2010)
ECR (B7-0528/2010)
ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný, Mario Mauro
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia, Vilija Blinkevičiūtė
S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Louis Michel
ALDE-ryhmän puolesta
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski
ECR-ryhmän puolesta
Bastiaan Belder, Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.586   B7-0503/2010
6. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Romanien karkottamisesta Ranskasta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck
ALDE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.580   B7-0497/2010
6. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.577   RC-B7-0494/2010
7. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0494/2010)
GUE/NGL (B7-0495/2010/)
S&D (B7-0496/2010)
ALDE (B7-0497/2010)
Verts/ALE (B7-0498/2010)
ECR (B7-0499/2010)
PPE (B7-0501/2010)
Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella
S&D-ryhmän puolesta
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
ALDE-ryhmän puolesta
Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
EFD-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/rev. 1
7. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
romanien tilanteesta ja vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Catherine Grèze
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.537   B7-0445/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.531   B7-0439/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Zimbabwe notably the case of Farai Maguwu
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 442.016   B7-0418/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Venezuela, notably the case of Maria Lourdes Afiuni
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 442.014   RC-B7-0416/2010
7. heinäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0416/2010)
ALDE (B7-0445/2010)
Verts/ALE (B7-0446/2010)
PPE (B7-0447/2010)
ECR (B7-0448/2010)
S&D (B7-0450/2010)
Pohjois-Koreasta
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş, David Martin
S&D-ryhmän puolesta
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
16 17 18 19 20 21 22
Oikeudellinen huomautus