Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 509.784   RC-B7-0168/2013
17. huhtikuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0168/2013)
S&D (B7-0181/2013)
ALDE (B7-0182/2013)
GUE/NGL (B7-0183/2013)
Guantánamosta ja vankien nälkälakosta
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt
S&D-ryhmän puolesta
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi, Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
17. huhtikuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
Kazakstanin ihmisoikeustilanteesta
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
S&D-ryhmän puolesta
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
ALDE-ryhmän puolesta
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
ECR-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
17. huhtikuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0171/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
ALDE-ryhmän puolesta
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
EFD-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 507.374   B7-0122/2013
6. maaliskuuta 2013
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin, islaminpelon, romanivastaisuuden, homofobian ja transfobian sekä ennakkoluuloista johtuvan väkivallan kaikkien muiden muotojen torjunnan tehostamisesta
(2013/2543(RSP))
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11. maaliskuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostamisesta
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
PPE-ryhmän puolesta
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.596   B7-0075/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on the recent attacks on medical aid workers in Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.593   B7-0072/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on detention of human rights activists in Zimbabwe
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.586   B7-0065/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on Laos: the case of Sombath Somphone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 503.576   RC-B7-0056/2013
6. helmikuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0056/2013)
ECR (B7-0069/2013)
S&D (B7-0071/2013)
PPE (B7-0074/2013)
ALDE (B7-0075/2013)
GUE/NGL (B7-0076/2013)
äskettäisistä hyökkäyksistä lääketieteellisiä avustustyöntekijöitä vastaan Pakistanissa
(2013/2537(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
6. helmikuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
Laosista: Sombath Somphonen tapaus
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus