Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
16 17 18 19 20 21 22
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 442.013   RC-B7-0415/2010
7. heinäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0415/2010)
ALDE (B7-0439/2010)
S&D (B7-0440/2010)
Verts/ALE (B7-0441/2010)
PPE (B7-0442/2010)
GUE/NGL (B7-0443/2010)
ECR (B7-0444/2010)
Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta
Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman
S&D-ryhmän puolesta
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 442.012   RC-B7-0414/2010
7. heinäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0414/2010)
PPE (B7-0417/2010)
ALDE (B7-0418/2010)
ECR (B7-0437/2010)
Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tilanteesta
Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
Bastiaan Belder, Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 442.011   RC-B7-0413/2010
6. heinäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0413/2010)
PPE (B7-0429/2010)
S&D (B7-0430/2010)
ALDE (B7-0431/2010)
GUE/NGL (B7-0432/2010)
rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean
PPE-ryhmän puolesta
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza
S&D-ryhmän puolesta
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 442.010   RC-B7-0412/2010
6. heinäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0412/2010)
ALDE (B7-0421/2010)
Verts/ALE (B7-0426/2010)
GUE/NGL (B7-0428/2010)
oikeuksiin perustuvista menettelytavoista hiviä ja aidsia koskevissa EU:n toimissa
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman, Linda McAvan
S&D-ryhmän puolesta
Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Bairbre de Brún
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 441.978   B7-0396/2010
14 June 2010
XML  PDF  WORD 
on the executions in Libya
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 441.973   RC-B7-0391/2010
16. kesäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0391/2010)
ECR (B7-0392/2010)
Verts/ALE (B7-0393/2010)
GUE/NGL (B7-0394/2010)
PPE (B7-0395/2010)
ALDE (B7-0396/2010)
teloituksista Libyassa
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Tadeusz Zwiefka
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland
ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Rui Tavares
GUE/NGL-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 441.964   B7-0382/2010
14 June 2010
XML  PDF  WORD 
on the Democratic Republic of Congo: the case of Floribert Chebeya Bahizire
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 441.958   RC-B7-0376/2010
16. kesäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0376/2010)
Verts/ALE (B7-0377/2010)
PPE (B7-0378/2010)
GUE/NGL (B7-0380/2010)
ECR (B7-0381/2010)
ALDE (B7-0382/2010)
Kongon demokraattisesta tasavallasta: Floribert Chebeya Bahiziren tapaus
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez, Richard Howitt
S&D-ryhmän puolesta
Sonia Alfano, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells
ALDE-ryhmän puolesta
Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 441.926   RC-B7-0345/2010/rev. 1
16. kesäkuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0345/2010)
PPE (B7-0347/2010)
S&D (B7-0350/2010)
Verts/ALE (B7-0379/2010)
GUE/NGL (B7-0389/2010)
Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista laivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta
Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza, Emilio Menéndez del Valle
S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marizelle De Sarnez, Ivo Vajgl, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms, Catherine Grèze, José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 439.721   RC-B7-0222/2010/rev. 1
22. maaliskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0222/2010)
PPE (B7-0223/2010)
Verts/ALE (B7-0224/2010)
GUE/NGL (B7-0225/2010)
toisesta romaniväestöä käsittelevästä eurooppalaisesta huippukokouksesta
Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij
PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška
TARKISTUKSET
16 17 18 19 20 21 22
Oikeudellinen huomautus