Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 432.819   B7-0197/2009
9. joulukuuta 2009
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B7-0230/2009 ja B7-0231/2009 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
asiakirjojen saamista tutustuttavaksi (asetus (EY) N:o 1049/2001) koskevan oikeudellisen kehyksen parantamisesta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16. joulukuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
asiakirjojen saamista tutustuttavaksi (asetus (EY) N:o 1049/2001) koskevan oikeudellisen kehyksen parantamisesta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen
Michael Cashman
S&D-ryhmän puolesta
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
ALDE-ryhmän puolesta
Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 428.702   B7-0094/2009
14. lokakuuta 2009
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19. lokakuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja Euroopan unionissa
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
16 17 18 19 20 21 22
Oikeudellinen huomautus