Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.671   B7-0494/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on situation in Cambodia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.670   B7-0493/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on discrimination against girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.669   B7-0492/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights situation in the United Arab Emirates
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.655   RC-B7-0478/2012
24. lokakuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0478/2012)
PPE (B7-0483/2012)
ECR (B7-0486/2012)
GUE/NGL (B7-0488/2012)
Veres/ALE (B7-0491/2012)
ALDE (B7-0494/2012)
Kambodžan tilanteesta
(2012/2844(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels
S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Veres/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Adam Bielan
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.654   RC-B7-0477/2012
24. lokakuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0477/2012)
EFD (B7-0480/2012)
PPE (B7-0482/2012)
ECR (B7-0485/2012)
Verts/ALE (B7-0490/2012)
ALDE (B7-0493/2012)
GUE/NGL (B7-0495/2012)
tyttöjen syrjinnästä Pakistanissa ja erityisesti Malala Yousafzain tapauksesta
(2012/2843(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Minodora Cliveti
S&D-ryhmän puolesta
Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson, Alexandra Thein
ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE -ryhmän puolesta
Charles Tannock, Peter van Dalen, Sajjad Karim
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bastiaan Belder
EFD-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.653   RC-B7-0476/2012
24. lokakuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0476/2012)
PPE (B7-0481/2012)
GUE/NGL (B7-0487/2012)
Verts/ALE (B7-0489/2012)
ALDE (B7-0492/2012)
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ihmisoikeustilanteesta
(2012/2842(RSP))
Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.649   B7-0473/2012
17. lokakuuta 2012
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Georgian vaaleista
(2012/2816(RSP))
Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
ALDE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.647   B7-0471/2012
17. lokakuuta 2012
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Valko-Venäjän vaaleista
(2012/2815(RSP))
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.640   RC-B7-0467/2012
24. lokakuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0467/2012)
PPE (B7-0468/2012)
ECR (B7-0469/2012)
S&D (B7-0470/2012)
ALDE (B7-0473/2012)
Georgian vaaleista
(2012/2816(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr, Edit Herczog
S&D-ryhmän puolesta
Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin, Alexander Graf Lambsdorff
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
ECR-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.636   RC-B7-0463/2012
24. lokakuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0463/2012)
ECR (B7-0464/2012)
Verts/ALE (B7-0465/2012)
PPE (B7-0466/2012)
ALDE (B7-0471/2012)
GUE/NGL (B7-0472/2012)
Valko-Venäjän tilanteesta 23. syyskuuta 2012 järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeen
(2012/2815(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta
Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi
S&D-ryhmän puolesta
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin, Alexander Graf Lambsdorff
ALDE-ryhmän puolesta
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus