Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.616   B7-0455/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on Persecution of Rohingya Muslims in Burma
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.611   B7-0450/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on South-Africa: massacre of striking miners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.605   B7-0444/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan: the case of Ramil Safarov
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.604   RC-B7-0443/2012
12. syyskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0443/2012)
Verts/ALE (B7-0445/2012)
GUE/NGL (B7-0446/2012)
ECR (B7-0447/2012)
PPE (B7-0448/2012)
ALDE (B7-0450/2012)
Etelä-Afrikasta: lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma
((2012/2783(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Elmar Brok, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Alf Svensson
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Raimon Obiols
S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.600   B7-0439/2012
10. syyskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Syyriasta
(2012/2788(RSP))
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein
ALDE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.598   B7-0437/2012
10. syyskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä
(2012/2789(RSP))
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.588   RC-B7-0427/2012
12. syyskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0427/2012)
Verts/ALE (B7-0430/2012)
PPE (B7-0431/2012)
ECR (B7-0436/2012)
ALDE (B7-0437/2012)
oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä
(2012/2789(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky
PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis, Mitro Repo
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin
ALDE-ryhmän puolesta
Werner Schulz, Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle
ECR-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.587   RC-B7-0426/2012
12. syyskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0426/2012)
S&D (B7-0449/2012)
GUE/NGL (B7-0452/2012)
PPE (B7-0453/2012)
Verts/ALE (B7-0454/2012)
ALDE (B7-0455/2012)
Rohingya-muslimien vainosta Burmassa/Myanmarissa
(2012/2784(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Belet, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.586   RC-B7-0425/2012
12. syyskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0425/2012)
PPE (B7-00435/2012)
ECR (B7-0438/2012)
ALDE (B7-0439/2012)
Syyriasta
(2012/2788(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.017   B7-0402/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on Freedom of expression in Belarus: in particular the case of Andrzej Poczobut
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus