Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 491.928   RC-B7-0309/2012
13. kesäkuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0309/2012)
Verts/ALE (B7-0311/2012)
S&D (B7-0313/2012)
ALDE (B7-0318/2012)
PPE (B7-0322/2012)
GUE/NGL (B7-0325/2012)
ECR (B7-0328/2012)
etnisten vähemmistöjen tilanteesta Iranissa
(2012/2682(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
ALDE-ryhmän puolesta
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 489.338   RC-B7-0308/2012
13. kesäkuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0308/2012)
EFD (B7-0330/2012)
Verts/ALE (B7-0331/2012)
S&D (B7-0332/2012)
ALDE (B7-0333/2012)
PPE (B7-0334/2012)
GUE/NGL (B7-0335/2012)
rankaisemattomuustapauksista Filippiineillä
(2012/2681(RSP))
Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Pino Arlacchi
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 489.335   RC-B7-0305/2012
13. kesäkuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0305/2012)
EFD (B7-0321/2012)
Verts/ALE (B7-0323/2012)
S&D (B7-0324/2012)
ALDE (B7-0326/2012)
PPE (B7-0327/2012)
Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta
(2012/2680(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastlers, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu
S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.283   B7-0261/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of North Korean refugees
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.276   B7-0254/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 489.274   RC-B7-0252/2012
23. toukokuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0252/2012)
ECR (B7-0253/2012)
ALDE (B7-0254/2012)
S&D (B7-0256/2012)
Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta
(2012/2654(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.272   B7-0250/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 489.265   B7-0243/2012
21. toukokuuta 2012
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
homofobian torjunnasta Euroopassa
(2012/2657(RSP))
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 489.263   RC-B7-0241/2012
23. toukokuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0241/2012)
Verts/ALE (B7-0260/2012)
ALDE (B7-0261/2012)
PPE (B7-0263/2012)
ECR (B7-0264/2012)
pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanteesta
(2012/2655(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
PPE-ryhmän puolesta
Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE-ryhmän puolesta
Gerald Häfner, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 489.262   RC-B7-0240/2012
23. toukokuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7-0240/2012)
ALDE (B7-0250/2012)
ECR (B7-0251/2012)
PPE (B7-0255/2012)
Venezuelan mahdollisesta eroamisesta Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta
(2012/2653(RSP))
Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
PPE-ryhmän puolesta
Renate Weber, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Paweł Robert Kowal
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus