Päätöslauselmaesitykset
214 osumaa haulle "7. vaalikausi, Alfano Sonia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.178   RC-B7-0131/2012
12. maaliskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 00110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0131/2012)
Verts/ALE (B7-0133/2012)
EFD (B7-0134/2012)
ALDE (B7-00137/2012)
PPE (B7-0138/2012)
S&D (B7-0149/2012)
Nigerian tilanteesta
Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Corinne Lepage
ALDE-ryhmän puolesta
Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
EFD-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.154   B7-0095/2012
14. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä (2012/2511(RSP))
Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sophia in ’t Veld
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares, Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.152   B7-0093/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in Japan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.148   RC-B7-0089/2012
15. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0089/2012)
S&D (B7-0090/2012)
Verts/ALE (B7-0091/2012)
GUE/NGL (B7-0092/2012)
ALDE (B7-0093/2012)
kuolemanrangaistuksesta Japanissa
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin
ALDE-ryhmän puolesta
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.146   B7-0087/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on Egypt: recent developments
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.142   B7-0083/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in belarus, in particular the case of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.138   RC-B7-0079/2012
15. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0079/2012)
ECR (B7-0082/2012)
S&D (B7-0084/2012)
Verts/ALE (B7-0085/2012)
ALDE (B7-0087/2012)
Egyptin viimeaikaisista tapahtumista
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
ALDE-ryhmän puolesta
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.134   RC-B7-0075/2012/rev. 1
15. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0075/2012)
ECR (B7-0076/2012)
S&D (B7-0078/2012)
Verts/ALE (B7-0080/2012)
GUE/NGL (B7-0081/2012)
ALDE (B7-0083/2012)
kuolemanrangaistuksesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapauksesta
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
S&D-ryhmän puolesta
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova
ALDE-ryhmän puolesta
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski
ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.133   B7-0074/2012
13. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Syyrian tilanteesta (2012/2543(RSP))
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
ALDE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.127   RC-B7-0068/2012
15. helmikuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0068/2012)
S&D (B7-0069/2012)
PPE (B7-0070/2012)
Verts/ALE (B7-0072/2012)
ALDE (B7-0074/2012)
Syyrian tilanteesta
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin, Boris Zala
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Frieda Brepoels
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus