Állásfoglalási indítványok
214 találat a következőre: "7. ciklus, Alfano Sonia"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 529.581   B7-0222/2014
2014. február 25.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
az ukrajnai helyzetről
(2014/2595(RSP))
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard
az ALDE képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 529.578   RC-B7-0219/2014
2014. február 26.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ECR (B7-0219/2014)
PPE (B7-0220/2014)
ALDE (B7-0222/2014)
S&D (B7-0223/2014)
Verts/ALE (B7-0224/2014)
az ukrajnai helyzetről
(2014/2595(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković
a PPE képviselőcsoport nevében
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler
az S&D képviselőcsoport nevében
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin
az ALDE képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski
az ECR képviselőcsoport nevében
Adrian Severin
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
2014. február 25.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
a katonai robotrepülőgépek használatáról
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
a PPE képviselőcsoport nevében
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
az S&D képviselőcsoport nevében
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Sabine Lösing
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 527.205   RC-B7-0015/2014
2014. január 14.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0015/2014)
ALDE (B7-0017/2014)
PPE (B7-0029/2014)
S&D (B7-0031/2014)
a megvásárolható uniós állampolgárságról
(2013/2995(RSP))
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria
a PPE képviselőcsoport nevében
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
az S&D képviselőcsoport nevében
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
az ALDE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 519.352   RC-B7-0474/2013
2013. október 21.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0474/2013)
ALDE (B7-0475/2013)
S&D (B7-0476/2013)
EFD (B7-0477/2013)
GUE/NGL (B7-0479/2013)
Verts/ALE (B7-0480/2013)
a Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a Lampedusa közelében történt tragikus eseményekre
(2013/2827(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli
a PPE képviselőcsoport nevében
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino
az S&D képviselőcsoport nevében
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi
az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Rolandas Paksas
az EFD képviselőcsoport nevében
Cristiana Muscardini
MÓDOSÍTÁSOK
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 509.890   B7-0261/2013
2013. június 5.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
az 1049/2001/EK rendelet holtpontra jutott felülvizsgálatáról
(2013/2637(RSP))
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
az ALDE képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
2013. június 10.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
az 1049/2001/EK rendelet holtpontra jutott felülvizsgálatáról
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
az S&D képviselőcsoport nevében
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
az ALDE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.861   B7-0248/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Rwanda: the case of Victoire Ingabire
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.855   B7-0242/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on India: Execution of Mohammad Afzal Guru and its implications
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.852   B7-0239/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat