Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "214" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Alfano Sonia"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.738   RC-B7-0541/2011
2011 m. spalio 26 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7-0541/2011)
ECR (B7-0556/2011)
GUE/NGL (B7-0558/2011)
S&D (B7-0559/2011)
ALDE (B7-0560/2011)
PPE (B7-0562/2011)
dėl Bahreino
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler, Bogusław Sonik
PPE frakcijos vardu
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Louis Michel
ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
ECR frakcijos vardu
Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Michail Tremopoulos
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer
GUE/NGL frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.737   RC-B7-0540/2011
2011 m. spalio 26 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7-0540/2011)
EFD (B7-0546/2011)
ECR (B7-0561/2011)
ALDE (B7-0563/2011)
PPE (B7-0564/2011)
dėl Tibeto, ypač vienuolių vyrų ir moterų susideginimo atvejų
Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller
PPE frakcijos vardu
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford, Louis Michel
ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR frakcijos vardu
Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Fiorello Provera
EFD frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.717   B7-0532/2011
2011 m. spalio 5 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7-0440/2011, 0621/2011 ir B7-0439/2011
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Manfred Weber, Simon Busuttil, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu
PPE frakcijos vardu
Claude Moraes, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Liisa Jaakonsaari
S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck
ALDE frakcijos vardu
Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelia Ernst
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.704   B7-0523/2011
2011 m. rugsėjo 21 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės Jungtinėse Tautose
Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva, Eduard Kukan
PPE frakcijos vardu
Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Ana Gomes
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber
ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock
ECR frakcijos vardu
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor, Barbara Lochbihler
Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.699   B7-0518/2011
2011 m. rugsėjo 13 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl padėties Libijoje
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson
ALDE frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.694   RC-B7-0513/2011
2011 m. rugsėjo 14 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
S&D (B7-0513/2011)
PPE (B7-0515)
ECR (B7-0516/2011)
Verts/ALE (B7-0717/2011)
ALDE (B7-0518/2011)
dėl padėties Libijoje
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos, Anna Ibrisagic
PPE frakcijos vardu
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb, Rosario Crocetta
S&D frakcijos vardu
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin
ALDE frakcijos vardu
Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden
ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.692   B7-0511/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Eritrea: case of Dawit Isaak
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.687   B7-0506/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Sudan: the situation in Southern Kordofan and Blue Nile State
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.686   RC-B7-0505/2011
2011 m. rugsėjo 14 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7-0505/2011)
ECR (B7-0507/2011)
GUE/NGL (B7-0509/2011)
S&D (B7-0510/2011)
ALDE (B7-0511/2011)
PPE (B7-0512/2011)
dėl Eritrėjos. Dawito Isaako atvejis
Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gabriele Albertini
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marita Ulvskog
S&D frakcijos vardu
Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells
ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR frakcijos vardu
Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 472.682   RC-B7-0501/2011
2011 m. rugsėjo 14 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ECR (B7-0501/2011)
Verts/ALE (B7-0502/2011)
GUE/NGL (B7-0503/2011)
S&D (B7-0504/2011)
ALDE (B7-0506/2011)
PPE (B7-0508/2011)
dėl Sudano: padėtis Pietų Kordofane ir susirėmimai Mėlynojo Nilo valstijoje
Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Patrice Tirolien
S&D frakcijos vardu
Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
ALDE frakcijos vardu
Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas