Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "214" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Alfano Sonia"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
16 17 18 19 20 21 22
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.544   B7-0712/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Eritrean refugees held hostage in Sinai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.543   B7-0711/2010
13 December 2010
XML  PDF  WORD 
on Uganda: the Bahati Bill and discrimination against the LGBT population
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 450.541   RC-B7-0709/2010
2010 m. gruodžio 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
S&D (B7-0709/2010)
ECR (B7-0710/2010)
ALDE (B7-0711/2010)
Verts/ALE (B7-0718/2010)
PPE (B7-0727/2010)
GUE/NGL (B7-0729/2010)
dėl Ugandos: vadinamasis D. Bahati teisės aktas ir lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transeksualių asmenų diskriminacija
Michèle Striffler, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Dominique Baudis
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Corina Creţu
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Louis Michel
ALDE frakcijos vardu
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 450.540   RC-B7-0708/2010
2010 m. gruodžio 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
S&D (B7-0708/2010)
ALDE (B7-0713/2010)
Verts/ALE (B7-0717/2010)
ECR (B7-0725/2010)
PPE (B7-0726/2010)
GUE/NGL (B7-0730/2010)
dėl plakimo Malaizijoje
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Barbara Weiler
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries
ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner, Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.476   B7-0640/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Tibet - plans to institute Chinese as main language of instruction
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.475   B7-0639/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 450.473   RC-B7-0637/2010
2010 m. lapkričio 24 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
EFD (B7-0637/2010)
S&D (B7-0638/2010)
ALDE (B7-0640/2010)
ECR (B7-0642/2010)
Verts/ALE (B7-0643/2010)
PPE (B7-0644/2010)
dėl Tibeto. Planai, kad kinų kalba būtų pagrindinė švietimo kalba
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano
ALDE frakcijos vardu
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera
EFD frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 450.471   RC-B7-0635/2010
2010 m. lapkričio 24 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
kuriuo keičiami šių frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų:
EFD (B7-0635/2010)
S&D (B7-0636/2010)
ALDE (B7-0639/2010)
ECR (B7-0641/2010)
Verts/ALE (B7-0645/2010)
GUE/NGL (B7-0646/2010)
PPE (B7-0647/2010)
dėl Birmos: rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi paleidimas
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Rovana Plumb
S&D frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki
ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner
Verts/ALE frakcijos vardu
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera
EFD frakcijos vardu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.406   B7-0589/2010
18 October 2010
XML  PDF  WORD 
on Cambodia: in particular the case of Sam Rainsy
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 450.385   RC-B7-0550/2010
2010 m. spalio 20 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
EFD (B7-0550/2010)
ALDE (B7-0589/2010)
Verts/ALE (B7-0590/2010)
S&D (B7-0591/2010)
ECR (B7-0593/2010)
PPE (B7-0594/2010)
dėl Kambodžos, ypač dėl Sam Rainsy atvejo
Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Sógor, Thomas Mann
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Robert Goebbels
S&D frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Sarah Ludford
ALDE frakcijos vardu
Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera
EFD frakcijos vardu
16 17 18 19 20 21 22
Teisinis pranešimas