Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "214" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Alfano Sonia"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
16 17 18 19 20 21 22
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.617   B7-0527/2010
2010 m. rugsėjo 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl nesėkmių ginant žmogaus teises ir teisingumą Kongo Demokratinėje Respublikoje
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
ALDE frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.614   RC-B7-0524/2010/perž. 1
2010 m. spalio 4 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0524/2010)
S&D (B7-0525/2010)
Verts/ALE (B7-0526/2010)
ALDE (B7-0527/2010)
ECR (B7-0528/2010)
dėl nesėkmių ginant žmogaus teises ir teisingumą Kongo Demokratinėje Respublikoje
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný, Mario Mauro,
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia, Vilija Blinkevičiūtė,
S&D frakcijos vardu
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Louis Michel,
ALDE frakcijos vardu
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Bart Staes,
Verts/ALE frakcijos vardu
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski,
ECR frakcijos vardu
Bastiaan Belder, Fiorello Provera,
EFD frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.586   B7-0503/2010
2010 m. rugsėjo 6 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl romų išsiuntimo iš Prancūzijos
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck
ALDE frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.580   B7-0497/2010
2010 m. rugsėjo 6 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Barami bylų
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano
ALDE frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.577   RC-B7-0494/2010
2010 m. rugsėjo 7 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
EFD (B7-0494/2010)
GUE/NGL (B7-0495/2010)
S&D (B7-0496/2010)
ALDE (B7-0497/2010)
Verts/ALE (B7-0498/2010)
ECR (B7-0499/2010)
PPE (B7-0501/2010)
dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Barami bylų
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella
S&D frakcijos vardu
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
ALDE frakcijos vardu
Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
EFD frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/perž. 1
2010 m. rugsėjo 7 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
dėl romų padėties ir judėjimo laisvės Europos Sąjungoje
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
ALDE frakcijos vardu
Hélène Flautre, Catherine Grèze
Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.537   B7-0445/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.531   B7-0439/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Zimbabwe notably the case of Farai Maguwu
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 442.016   B7-0418/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Venezuela, notably the case of Maria Lourdes Afiuni
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 442.014   RC-B7-0416/2010
2010 m. liepos 7 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
EFD (B7-0416/2010)
ALDE (B7-0445/2010)
Verts/ALE (B7-0446/2010)
PPE (B7-0447/2010)
ECR (B7-0448/2010)
S&D (B7-0450/2010)
dėl Šiaurės Korėjos
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş, David Martin
S&D frakcijos vardu
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries, Sonia Alfano
ALDE frakcijos vardu
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner
Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski
ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera
EFD frakcijos vardu
16 17 18 19 20 21 22
Teisinis pranešimas