Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "214" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.819   B7-0197/2009
2009 m. gruodžio 9 d.
XML  PDF  WORD 
Pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7-0230/2009 ir B7-0231/2009
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais teisinio pagrindo patobulinimų, kurie būtini įsigaliojus Lisabonos sutarčiai
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
ALDE frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
2009 m. gruodžio 16 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais teisinio pagrindo patobulinimų, kurie būtini įsigaliojus Lisabonos sutarčiai
Michael Cashman
S&D frakcijos vardu
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
ALDE frakcijos vardu
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu
Timothy Kirkhope
ECR frakcijos vardu
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
GUE/NGL frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 428.702   B7-0094/2009
2009 m. spalio 14 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
on freedom of information in Italy
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
ALDE frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
2009 m. spalio 19 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
dėl informacijos laisvės Italijoje ir Europos Sąjungoje
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
S&D frakcijos vardu
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
ALDE frakcijos vardu
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
16 17 18 19 20 21 22
Teisinis pranešimas