Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.817   B7-0605/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Egypt, notably the case of blogger Alaa Abd El Fattah
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.816   B7-0604/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Iran - recent cases of human rights violations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.807   RC-B7-0595/2011
2011. gada 16. novembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0595/2011)
EFD (B7-0597/2011)
GUE/NGL (B7-0600/2011)
S&D (B7-0602/2011)
PPE (B7-0603/2011)
ALDE (B7-0605/2011)
Verts/ALE (B7-0607/2011)
par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abd El-Fatah lietu
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries
ALDE grupas vārdā
Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
EFD grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.806   RC-B7-0594/2011
2011. gada 16. novembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7-0594/2011)
GUE/NGL (B7-0596/2011)
S&D (B7-0598/2011)
ECR (B7-0599/2011)
PPE (B7-0601/2011)
ALDE (B7-0604/2011)
Verts/ALE (B7-0606/2011)
par Irānu — nesen notikušie cilvēktiesību pārkāpumi
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin, Michael Cashman
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE grupas vārdā
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
EFD grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.801   B7-0589/2011
2011. gada 14. novembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par kasešu munīcijas aizliegumu
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.800   RC-B7-0588/2011
2011. gada 15. novembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0588/2011)
ALDE (B7-0589/2011)
GUE/NGL (B7-0590/2011)
PPE (B7-0592/2011)
S&D (B7-0593/2011)
par kasešu munīcijas aizliegumu
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eduard Kukan
PPE grupas vārdā
Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Ana Gomes
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
ALDE grupas vārdā
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā
Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks, Kyriacos Triantaphyllides
GUE/NGL grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.766   B7-0569/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on the case of Rafah Nached in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.762   RC-B7-0565/2011
2011. gada 26. oktobra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0565/2011)
GUE/NGL (B7-0566/2011)
Verts/ALE (B7-0567/2011)
S&D (B7-0568/2011)
ALDE (B7-0569/2011)
PPE (B7-0570/2011)
par Rafah Nashed lietu Sīrijā
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser
S&D grupas vārdā
Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Sarah Ludford
ALDE grupas vārdā
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR grupas vārdā
Isabelle Durant, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, José Bové, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.760   B7-0563/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on Tibet, including the self-immolation of nuns and monks
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.757   B7-0560/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums