Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.680   B7-0499/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.677   RC-B7-0496/2011
2011. gada 14. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0496/2011)
ECR (B7-0497/2011)
S&D (B7-0498/2011)
ALDE (B7-0499/2011)
PPE (B7-0500/2011)
par Baltkrieviju — cilvēktiesību aizstāvja Ales Bialatski aizturēšana
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
S&D grupas vārdā
Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki
ALDE grupas vārdā
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
ALDE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle, Paweł Robert Kowal
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.668   B7-0487/2011
2011. gada 12. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par situāciju Sīrijā
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.663   RC-B7-0482/2011/pārsk 1
2011. gada 13. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0482/2011)
ECR (B7-0483/2011)
Verts/ALE (B7-0485/2011)
PPE (B7-0486/2011)
ALDE (B7-0487/2011)
par situāciju Sīrijā
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Elena Băsescu
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Graham Watson
ALDE grupas vārdā
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel, François Alfonsi
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
ECR grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.661   B7-0481/2011
2011. gada 7. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B7-0419/2011, B7-0420/2011, B7-0422/2011, B7-0423/2011, B7-0424/2011 un B7-0425/2011, uz kuriem jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par ES centieniem korupcijas apkarošanā
Monica Luisa Macovei, Mariya Ivanova Nedelcheva, Manfred Weber, Simon Busuttil, Agustín Díaz De Mera, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Jean-Pierre Audy un Roberta Angelilli
PPE grupas vārdā
Hannes Swoboda, Ana Gomes, Claude Moraes, Jens Geier, Rita Borsellino un Rosario Crocetta
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jan Mulder, Sarah Ludford, Andrea Zanoni un Jens Rohde
ALDE grupas vārdā
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā
Dennis de Jong, Søren Bo Søndergaard un Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL grupas vārdā
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.761   B7-0471/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on India, in particular the death sentence on Davinder Pal Singh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.757   RC-B7-0467/2011/pārsk 1
2011. gada 6. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
par Indiju, it īpaši Davinder Pal Singh piespriesto nāvessodu
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D grupas vārdā
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
ALDE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Marisa Matias, Miguel Portas
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.755   B7-0465/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on Indonesia: including attacks on minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.750   B7-0460/2011
4 July 2011
XML  PDF  WORD 
on the Democratic Republic of Congo, mass rape in the South Kivu province
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.746   B7-0456/2011
2011. gada 4. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par pārmaiņām Šengenas zonā
Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova
ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums