Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
16 17 18 19 20 21 22
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.802   RC-B7-0265/2011
2011. gada 6. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0265/2011)
Verts/ALE (B7-0267/2011)
ALDE (B7-0269/2011)
S&D (B7-0271/2011)
PPE (B7-0272/2011)
GUE/NGL (B7-0273/2011)
par Zimbabvi
Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman, Ana Gomes
S&D grupas vārdā
Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.800   RC-B7-0263/2011
2011. gada 6. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0263/2011)
Verts/ALE (B7-00264/2011)
ALDE (B7-00266/2011)
S&D (B7-00268/2011)
PPE (B7-0270/2011)
par aizliegumu rīkot trimdā esošās Tibetas valdības vēlēšanas Nepālā
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D grupas vārdā
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.799   B7-0262/2011
2011. gada 4. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par stāvokli Kotdivuārā
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.793   RC-B7-0256/2011
2011. gada 6. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0256/2011)
Verts/ALE (B7-0258/2011)
S&D (B7-0259/2011)
PPE (B7-0260/2011)
ALDE (B7-0262/2011)
par stāvokli Kotdivuārā
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien
S&D grupas vārdā
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.791   B7-0254/2011
2011. gada 4. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.786   RC-B7-0249/2011/pārsk 1
2011. gada 5. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0249/2011)
Verts/ALE (B7-0251/2011)
ECR (B7-0252/2011)
S&D (B7-0253/2011)
ALDE (B7-0254/2011)
par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
S&D grupas vārdā
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
ECR grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.783   B7-0246/2011
2011. gada 4. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par seksuālās vardarbības izmantošanu konfliktos Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos
Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.781   RC-B7-0244/2011
2011. gada 5. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0244/2011)
S&D (B7-0245/2011)
ALDE (B7-0246/2011)
PPE (B7-0247/2011)
GUE/NGL (B7-0248/2011)
par seksuālās vardarbības izmantošanu konfliktos Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos
Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle, Tokia Saïfi
PPE grupas vārdā
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes, Carmen Romero López
S&D grupas vārdā
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala, Frieda Brepoels
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
ECR grupas vārdā
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.734   B7-0191/2011
2011. gada 8. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
ALDE grupas vārdā
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
GUE/NGL grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.723   B7-0180/2011
7 March 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus - in particular the case of Ales Mikhalevic and Natalia Radin
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
16 17 18 19 20 21 22
Juridisks paziņojums