Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
16 17 18 19 20 21 22
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.617   B7-0527/2010
2010. gada 15. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par nespēju aizsargāt cilvēktiesības un tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā Republikā
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.614   RC-B7-0524/2010/pārsk 1
2010. gada 4. oktobra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0524/2010)
S&D (B7-0525/2010
Verts/ALE (B7-0526/2010)
ALDE (B7-0527/2010)
ECR (B7-0528/2010)
par nespēju aizsargāt cilvēktiesības un tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā Republikā
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný, Mario Mauro,
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia, Vilija Blinkevičiūtė,
S&D grupas vārdā
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Louis Michel,
ALDE grupas vārdā
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Bart Staes,
Verts/ALE grupas vārdā
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski,
EFD grupas vārdā
Bastiaan Belder, Fiorello Provera,
EFD grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.586   B7-0503/2010
2010. gada 6. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par romu izraidīšanu no Francijas
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck
ALDE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.580   B7-0497/2010
2010. gada 6. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.577   RC-B7-0494/2010
2010. gada 7. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7-0494/2010)
GUE/NGL (B7-0495/2010)
S&D (B7-0496/2010)
ALDE (B7-0497/2010)
Verts/ALE (B7-0498/2010)
ECR (B7-0499/2010)
PPE (B7-0501/2010)
par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietu
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella
S&D grupas vārdā
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
ALDE grupas vārdā
Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
GUE/NGL grupas vārdā
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
EFD grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/pārsk 1
2010. gada 7. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
par romu stāvokli un pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
ALDE grupas vārdā
Hélène Flautre, Catherine Grèze
Verts/ALE grupas vārdā
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.537   B7-0445/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.531   B7-0439/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Zimbabwe notably the case of Farai Maguwu
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 442.016   B7-0418/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Venezuela, notably the case of Maria Lourdes Afiuni
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 442.014   RC-B7-0416/2010
2010. gada 7. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7-0416/2010)
ALDE (B7-0445/2010)
Verts/ALE (B7-00446/2010)
PPE (B7-0447/2010)
ECR (B7-0448/2010)
S&D (B7-0450/2010)
par Ziemeļkoreju
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş, David Martin
S&D grupas vārdā
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
16 17 18 19 20 21 22
Juridisks paziņojums