Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 509.784   RC-B7-0168/2013
2013. gada 17. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0168/2013)
S&D (B7-0181/2013)
ALDE (B7-0182/2013)
GUE/NGL (B7-0183/2013)
par Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt
S&D grupas vārdā
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi, Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė
GROZĪJUMI
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
2013. gada 17. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
S&D grupas vārdā
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
ALDE grupas vārdā
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
ECR grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
2013. gada 17. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0172/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvība šajā valstī
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
ALDE grupas vārdā
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
EFD grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 507.374   B7-0122/2013
2013. gada 6. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, islāmfobiju, antičigānismu, homofobiju, transfobiju un cita veida aizspriedumu izraisītu vardarbību
(2013/2543(RSP))
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
2013. gada 11. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
par cīņas pastiprināšanu pret rasismu, ksenofobiju un naida noziegumiem
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
PPE grupas vārdā
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
ALDE grupas vārdā
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
Verts/ALE grupas vārdā
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.596   B7-0075/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on the recent attacks on medical aid workers in Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.593   B7-0072/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on detention of human rights activists in Zimbabwe
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.586   B7-0065/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on Laos: the case of Sombath Somphone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 503.576   RC-B7-0056/2013
2013. gada 6. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0056/2013)
ECR (B7-0069/2013)
S&D (B7-0071/2013)
PPE (B7-0074/2013)
ALDE (B7-0075/2013)
GUE/NGL (B7-0076/2013)
par nesenajiem uzbrukumiem medicīniskās palīdzības darbiniekiem Pakistānā
(2013/2537(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE grupas vārdā
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
ECR grupas vārdā
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
2013. gada 6. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
par Laosu — Sombath Somphone lieta
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
GUE/NGL grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums