Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 432.819   B7-0197/2009
2009. gada 9. decembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B7-0230/2009 un B7-0231/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par nepieciešamajiem juridiskā pamata uzlabojumiem attiecībā uz piekļuvi dokumentiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Regula (EK) Nr. 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
2009. gada 16. decembra
XML  PDF  WORD 
par nepieciešamajiem tiesiskā regulējuma uzlabojumiem attiecībā uz piekļuvi dokumentiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Regula (EK) Nr. 1049/2001
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 428.702   B7-0094/2009
2009. gada 14. oktobra
XML  PDF  WORD 
Noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 110. panta 2. punktu,
par informācijas brīvību Itālijā
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
2009. gada 19. oktobra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 110. panta 4. punktu,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
par informācijas brīvību Itālijā un Eiropas Savienībā
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
S&D grupas vārdā,
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
ALDE grupas vārdā,
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā,
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
16 17 18 19 20 21 22
Juridisks paziņojums