Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.616   B7-0455/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on Persecution of Rohingya Muslims in Burma
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.611   B7-0450/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on South-Africa: massacre of striking miners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.605   B7-0444/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan: the case of Ramil Safarov
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.604   RC-B7-0443/2012
2012. gada 12. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0443/2012)
Verts/ALE (B7-0445/2012)
GUE/NGL (B7-0446/2012)
ECR (B7-0447/2012)
PPE (B7-0448/2012)
ALDE (B7-0450/2012)
par Dienvidāfriku — streikojošo raktuvju strādnieku slaktiņš
(2012/2783(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Sabine Verheyen, Elmar Brok, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Philippe Boulland, Giovanni La Via, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Alf Svensson
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Raimon Obiols
S&D grupas vārdā
Charles Goerens, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.600   B7-0439/2012
2012. gada 10. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par Sīriju
(2012/2788(RSP))
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein
ALDE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.598   B7-0437/2012
2012. gada 10. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par tiesu sistēmas izmantošanu politiskiem mērķiem Krievijā
(2012/2789(RSP))
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.588   RC-B7-0427/2012
2012. gada 12. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0427/2012)
Verts/ALE (B7-0430/2012)
PPE (B7-0431/2012)
ECR (B7-0436/2012)
ALDE (B7-0437/2012)
on the political use of justice in Russia100par tiesu sistēmas izmantošanu Krievijā politiskiem mērķiem
(2012/2789(RSP))100(2012/2789(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Alojz Peterle, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky
PPE grupas vārdā
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Justas Vincas Paleckis, Mitro Repo
S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin
ALDE grupas vārdā
Werner Schulz, Tarja Cronberg
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.587   RC-B7-0426/2012
2012. gada 12. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0426/2012)
S&D (B7-0449/2012)
GUE/NGL (B7-0452/2012)
PPE (B7-0453/2012)
Verts/ALE (B7-0454/2012)
ALDE (B7-0455/2012)
par rohingu musulmaņu vajāšanu Birmā/Mjanmā
(2012/2784(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Belet, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, László Tőkés, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Graham Watson, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Fiona Hall, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE grupas vārdā
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
ECR grupas vārdā
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 493.586   RC-B7-0425/2012
2012. gada 12. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0425/2012)
PPE (B7-0435/2012)
ECR (B7-0438/2012)
ALDE (B7-0439/2012)
par Sīriju
(2012/2788(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala
S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck
ALDE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.017   B7-0402/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on Freedom of expression in Belarus: in particular the case of Andrzej Poczobut
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums