Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 214 ar "7. parlamentārais sasaukums, Alfano Sonia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 491.928   RC-B7-0309/2012
2012. gada 13. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7-0309/2012)
Verts/ALE (B7-0311/2012)
S&D (B7-0313/2012)
ALDE (B7-0318/2012)
PPE (B7-0322/2012)
GUE/NGL (B7-0325/2012)
ECR (B7-0328/2012)
par mazākumtautību stāvokli Irānā
(2012/2682(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
ALDE grupas vārdā
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
Cornelia Ernst, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.338   RC-B7-0308/2012
2012. gada 13. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0308/2012)
EFD (B7-0330/2012)
Verts/ALE (B7-0331/2012)
S&D (B7-0332/2012)
ALDE (B7-0333/2012)
PPE (B7-0334/2012)
GUE/NGL (B7-0335/2012)
on the cases of impunity in the Philippines0par nesodāmības gadījumiem Filipīnās
(2012/2681(RSP))
Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Pino Arlacchi
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
Willy Meyer
GUE/NGL grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.335   RC-B7-0305/2012
2012. gada 13. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0305/2012)
EFD (B7-0321/2012)
Verts/ALE (B7-0323/2012)
S&D (B7-0324/2012)
ALDE (B7-0326/2012)
PPE (B7-0327/2012)
par cilvēktiesībām un drošību Sāhelas reģionā,
(2012/2680(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastlers, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu
S&D grupas vārdā
Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.283   B7-0261/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of North Korean refugees
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.276   B7-0254/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.274   RC-B7-0252/2012
2012. gada 23. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0252/2012)
ECR (B7-0253/2012)
ALDE (B7-0254/2012)
S&D (B7-0256/2012)
par cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā
(2012/2654(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.272   B7-0250/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.265   B7-0243/2012
2012. gada 21. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par homofobijas apkarošanu Eiropā
(2012/2657(RSP))
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott
ALDE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.263   RC-B7-0241/2012
2012. gada 23. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7-0241/2012)
Verts/ALE (B7-0260/2012)
ALDE (B7-0261/2012)
PPE (B7-0263/2012)
ECR (B7-0264/2012)
par Ziemeļkorejas bēgļu stāvokli
(2012/2655(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
PPE grupas vārdā
Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE grupas vārdā
Gerald Häfner, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.262   RC-B7-0240/2012
2012. gada 23. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7-0240/2012)
ALDE (B7-0250/2012)
ECR (B7-0251/2012)
PPE (B7-0255/2012)
par iespējamo Venecuēlas izstāšanos no Amerikas Cilvēktiesību komisijas
(2012/2653(RSP))
Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi
PPE grupas vārdā
Renate Weber, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
ALDE grupas vārdā
Charles Tannock, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Paweł Robert Kowal
ECR grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
GROZĪJUMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums