Propozycje rezolucji
Znaleziono 214 wynik(-i) dla "7 kadencja, Alfano Sonia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROJEKT REZOLUCJI
PE 479.423   B7-0724/2011
13 grudnia 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Syrii (2011/2880(RSP))
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 479.420   RC-B7-0721/2011
14 grudnia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ECR (B7-0721/2011)
S&D (B7-0722/2011)
Verts/ALE (B7-0723/2011)
ALDE (B7-0724/2011)
PPE (B7-0725/2011)
w sprawie sytuacji w Syrii
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky, Monica Luisa Macovei, Salvatore Iacolino, Arnaud Danjean
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Eva Joly, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, José Bové, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
w imieniu grupy politycznej ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.419   B7-0720/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
Tunisia - the case of Zacharia Bouquira
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.412   B7-0713/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
on the situation of women in Afganistan and Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 479.411   RC-B7-0712/2011
14 grudnia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
EFD (B7-0712/2011)
S&D (B7-0714/2011)
Verts/ALE (B7-0716/2011)
ECR (B7-0717/2011)
GUE/NGL (B7-0718/2011)
PPE (B7-0719/2011)
ALDE (B7-0720/2011)
w sprawie Tunezji: przypadek Zacharii Bouguiry
Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Paul Rübig
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen
w imieniu grupy politycznej ALDE
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
w imieniu grupy politycznej ECR
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Jaroslav Paška
w imieniu grupy politycznej EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.408   B7-0709/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan, notably the case of Rafig Tagi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 479.401   RC-B7-0702/2011
14 grudnia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
EFD (B7-0702/2011)
ECR (B7-0704/2011)
S&D (B7-0707/2011)
Verts/ALE (B7-0708/2011)
PPE (B7-0711/2011)
ALDE (B7-0713/2011)
w sprawie sytuacji kobiet w Afganistanie i Pakistanie
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa
w imieniu grupy politycznej S&D
Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Andrea Češková
w imieniu grupy politycznej ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
w imieniu grupy politycznej EFD
POPRAWKI
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 479.400   RC-B7-0701/2011
14 grudnia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ECR (B7-0701/2011)
S&D (B7-0703/2011)
Verts/ALE (B7-0705/2011)
PPE (B7-0706/2011)
ALDE (B7-0709/2011)
w sprawie Azerbejdżanu, zwłaszcza przypadku Rafiga Tagiego
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle De Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
w imieniu grupy politycznej ECR
Jaroslav Paška
w imieniu grupy politycznej EFD
PROJEKT REZOLUCJI
PE 479.394   B7-0695/2011
12 grudnia 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie szczytu UE-Rosja (2011/2948(RSP))
Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 479.392   RC-B7-0693/2011
13 grudnia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0693/2011)
S&D (B7-0694/2011)
ALDE (B7-0695/2011)
ECR (B7-0697/2011)
PPE (B7-0700/2011)
w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r., oraz wyników wyborów do Dumy z dnia 4 grudnia 2011 r.
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
w imieniu grupy politycznej PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Boris Zala
w imieniu grupy politycznej S&D
Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Ivo Vajgl
w imieniu grupy politycznej ALDE
Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand, Rui Tavares
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan
w imieniu grupy politycznej ECR
POPRAWKI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna