Propozycje rezolucji
Znaleziono 214 wynik(-i) dla "7 kadencja, Alfano Sonia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.738   RC-B7-0541/2011
26 października 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0541/2011)
ECR (B7-0556/2011)
GUE/NGL (B7-0558/2011)
S&D (B7-0559/2011)
ALDE (B7-0560/2011)
PPE (B7-0562/2011)
w sprawie Bahrajnu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler, Bogusław Sonik
w imieniu grupy politycznej PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Louis Michel
w imieniu grupy politycznej ALDE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
w imieniu grupy politycznej ECR
Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Michail Tremopoulos
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.737   RC-B7-0540/2011
26 października 2011
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0540/2011)
EFD (B7-0546/2011)
ECR (B7-0561/2011)
ALDE (B7-0563/2011)
PPE (B7-0564/2011)
w sprawie Tybetu, w szczególności samospalenia mniszek i mnichów
Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller
w imieniu grupy politycznej PPE
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford, Louis Michel
w imieniu grupy politycznej ALDE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
w imieniu grupy politycznej ECR
Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Fiorello Provera
w imieniu grupy politycznej EFD
PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.717   B7-0532/2011
5 października 2011
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7-0440/2011, 0621/2011 i B7-0439/2011
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Manfred Weber, Simon Busuttil, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu
w imieniu grupy politycznej PPE
Claude Moraes, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy politycznej S&D
Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck
w imieniu grupy politycznej ALDE
Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Cornelia Ernst
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.704   B7-0523/2011
21 września 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych
Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva, Eduard Kukan
w imieniu grupy politycznej PPE
Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Ana Gomes
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber
w imieniu grupy politycznej ALDE
Charles Tannock
w imieniu grupy politycznej ECR
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.699   B7-0518/2011
13 września 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Libii
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.694   RC-B7-0513/2011
14 września 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
S&D (B7-0513/2011)
PPE (B7-0515/2011)
ECR (B7-0516/2011)
Verts/ALE (B7-0517/2011)
ALDE (B7-0518/2011)
w sprawie sytuacji w Libii
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos, Anna Ibrisagic
w imieniu grupy politycznej PPE
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb, Rosario Crocetta
w imieniu grupy politycznej S&D
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin
w imieniu grupy politycznej ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden
w imieniu grupy politycznej ECR
POPRAWKI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.692   B7-0511/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Eritrea: case of Dawit Isaak
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.687   B7-0506/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Sudan: the situation in Southern Kordofan and Blue Nile State
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.686   RC-B7-0505/2011
14 września 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0505/2011)
ECR (B7-0507/2011)
GUE/NGL (B7-0509/2011)
S&D (B7-0510/2011)
ALDE (B7-0511/2011)
PPE (B7-0512/2011)
w sprawie Erytrei: przypadek Dawita Isaaka
Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gabriele Albertini
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marita Ulvskog
w imieniu grupy S&D
Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells
w imieniu grupy ALDE
Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
w imieniu grupy ECR
Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
w imieniu grupy GUE/NGL
POPRAWKI
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 472.682   RC-B7-0501/2011
14 września 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ECR (B7-0501/2011)
Verts/ALE (B7-0502/2011)
GUE/NGL (B7-0503/2011)
S&D (B7-0504/2011)
ALDE (B7-0506/2011)
PPE (B7-0508/2011)
w sprawie Sudanu: sytuacja w Kordofanie Południowym i wybuch walk w prowincji Nilu Błękitnego
Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Patrice Tirolien
w imieniu grupy politycznej S&D
Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
w imieniu grupy politycznej ALDE
Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
w imieniu grupy politycznej ECR
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna