Propozycje rezolucji
Znaleziono 214 wynik(-i) dla "7 kadencja, Alfano Sonia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.671   B7-0494/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on situation in Cambodia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.670   B7-0493/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on discrimination against girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.669   B7-0492/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights situation in the United Arab Emirates
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.655   RC-B7-0478/2012
24 października 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D (B7-0478/2012)
PPE (B7-0483/2012)
ECR (B7-0486/2012)
GUE/NGL (B7-0488/2012)
Verts/ALE (B7-0491/2012)
ALDE (B7-0494/2012)
w sprawie sytuacji w Kambodży
(2012/2844(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels
w imieniu grupy S&D
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström
w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan
w imieniu grupy ECR
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.654   RC-B7-0477/2012
24 października 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D (B7-0477/2012)
EFD (B7-0480/2012)
PPE (B7-0482/2012)
ECR (B7-0485/2012)
Verts/ALE (B7-0490/2012)
ALDE (B7-0493/2012)
GUE/NGL (B7-0495/2012)
w sprawie dyskryminacji dziewcząt w Pakistanie, szczególnie przypadku Malali Yousafzai
(2012/2843(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Minodora Cliveti
w imieniu grupy S&D
Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson, Alexandra Thein
w imieniu grupy ALDE
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Sajjad Karim
w imieniu grupy ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
w imieniu grupy GUE/NGL
Bastiaan Belder
w imieniu grupy EFD
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.653   RC-B7-0476/2012
24 października 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D (B7-0476/2012)
PPE (B7-0481/2012)
GUE/NGL (B7-0487/2012)
Verts/ALE (B7-0489/2012)
ALDE (B7-0492/2012)
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(2012/2842(RSP))
Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy S&D
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares
w imieniu grupy Verts/ALE
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.649   B7-0473/2012
17 października 2012
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie wyborów w Gruzji
(2012/2816(RSP))
Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
w imieniu grupy politycznej ALDE
PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.647   B7-0471/2012
17 października 2012
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie wyborów na Białorusi
(2012/2815(RSP))
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.640   RC-B7-0467/2012
24 października 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
Verts/ALE (B7-0467/2012)
PPE (B7-0468/2012)
ECR (B7-0469/2012)
S&D (B7-0470/2012)
ALDE (B7-0473/2012)
w sprawie wyborów w Gruzji
(2012/2816(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Michael Gahler
w imieniu grupy PPE
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr, Edit Herczog
w imieniu grupy S&D
Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin, Alexander Graf Lambsdorff
w imieniu grupy ALDE
Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
w imieniu grupy ECR
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.636   RC-B7-0463/2012
24 października 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D (B7-0463/2012)
ECR (B7-0464/2012)
Verts/ALE (B7-0465/2012)
PPE (B7-0466/2012)
ALDE (B7-0471/2012)
GUE/NGL (B7-0472/2012)
w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentarnych w dniu 23 września 2012 r.
(2012/2815(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Michael Gahler
w imieniu grupy PPE
Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi
w imieniu grupy S&D
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin, Alexander Graf Lambsdorff
w imieniu grupy ALDE
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy ECR
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna