Propozycje rezolucji
Znaleziono 214 wynik(-i) dla "7 kadencja, Alfano Sonia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.012   B7-0397/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.011   B7-0396/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 492.008   RC-B7-0393/2012
4 lipca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 oraz art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0393/2012)
Verts/ALE (B7-0394/2012)
ALDE (B7-0402/2012)
S&D (B7-0403/2012)
ECR (B7-0405/2012)
w sprawie Białorusi, zwłaszcza sprawy Andrzeja Poczobuta
(2012/2702(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Bogusław Sonik
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy
w imieniu grupy politycznej ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal
w imieniu grupy politycznej ECR
Jaroslav Paška
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 492.004   RC-B7-0389/2012/popr. 1
4 lipca 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 oraz art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
w sprawie przemocy wobec lesbijek i praw lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) w Afryce
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
w imieniu grupy politycznej ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
w imieniu grupy politycznej ECR
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4 lipca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
w sprawie skandalu związanego z przymusową aborcją w Chinach
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
w imieniu grupy ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock
w imieniu grupy ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
w imieniu grupy GUE/NGL
Jaroslav Paška
POPRAWKI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.952   B7-0333/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on cases of impunity in the Philippines
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.945   B7-0326/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on Human Rights and security situation in the Sahel region
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.937   B7-0318/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of the ethnic minorities in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROJEKT REZOLUCJI
PE 491.934   B7-0315/2012
11 czerwca 2012
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Tybecie
(2012/2685(RSP))
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano
w imieniu grupy ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12 czerwca 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Tybecie
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
w imieniu grupy PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
w imieniu grupy politycznej ECR
Fiorello Provera
w imieniu grupy politycznej EFD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna