Propozycje rezolucji
Znaleziono 214 wynik(-i) dla "7 kadencja, Alfano Sonia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 489.256   RC-B7-0234/2012
22 maja 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
PPE (B7-0234/2012)
Verts/ALE (B7-0236/2012)
S&D (B7-0238/2012)
GUE/NGL (B7-0242/2012)
ALDE (B7-0243/2012)
w sprawie zwalczania homofobii w Europie
(2012/2657(RSP))
Michèle Striffler, Simon Busuttil
w imieniu grupy politycznej PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen
w imieniu grupy politycznej S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
w imieniu grupy politycznej ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 486.718   B7-0179/2012
13 marca 2012
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP))
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 486.717   RC-B7-0178/2012
14 marca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
S&D (B7-0178/2012)
ALDE (B7-0179/2012)
PPE (B7-0181/2012)
Verts/ALE (B7-0182/2012)
ECR (B7-0183/2012)
w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle, Ria Oomen-Ruijten
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
w imieniu grupy politycznej S&D
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck
w imieniu grupy politycznej ALDE
Werner Schulz
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński
w imieniu grupy politycznej ECR
POPRAWKI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.715   B7-0176/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights violations in Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 486.710   RC-B7-0171/2012
14 marca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0171/2012)
S&D (B7-0172/2012)
PPE (B7-0173/2012)
ECR (B7-0174/2012)
ALDE (B7-0176/2012)
w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Alf Svensson
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin
w imieniu grupy politycznej ALDE
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski
w imieniu grupy politycznej ECR
POPRAWKI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.709   B7-0170/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Palestine: raids by Israeli forces on Palestinian TV stations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.708   B7-0169/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human trafficking in Sinai, in particular the case of Solomon W.
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.212   RC-B7-0160/2012
14 marca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0160/2012)
S&D (B7-0162/2012)
PPE (B7-0164/2012)
GUE/NGL (B7-0167/2012)
ALDE (B7-0170/2012)
w sprawie Palestyny: ataki sił Izraela na palestyńskie stacje telewizyjne
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, María Muñiz De Urquiza
w imieniu grupy politycznej S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
w imieniu grupy politycznej ALDE
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Marisa Matias
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.210   RC-B7-0158/2012
14 marca 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7-0158/2012)
EFD (B7-0159/2012)
S&D (B7-0161/2012)
PPE (B7-0163/2012)
ECR (B7-0165/2012)
ALDE (B7-0169/2012)
w sprawie handlu ludźmi na Synaju, w szczególności w sprawie przypadku Solomona W.
Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Edit Bauer
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb, Kristian Vigenin
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
w imieniu grupy ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy ECR
Fiorello Provera
w imieniu grupy EFD
POPRAWKI
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.186   RC-B7-0135/2012
12 marca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
ECR (B7-0135/2012)
PPE (B7-0140/2012)
ALDE (B7-0141/2012)
S&D (B7-0142/2012)
Verts/ALE (B7-0143/2012)
w sprawie Kazachstanu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere, Monica Luisa Macovei
w imieniu grupy politycznej PPE
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Emilio Menéndez del Valle
w imieniu grupy politycznej S&D
Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland
w imieniu grupy politycznej ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski
w imieniu grupy politycznej ECR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna