Propozycje rezolucji
Znaleziono 214 wynik(-i) dla "7 kadencja, Alfano Sonia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.178   RC-B7-0131/2012
12 marca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
ECR (B7-0131/2012)
Verts/ALE (B7-0133/2012)
EFD (B7-0134/2012)
ALDE (B7-0137/2012)
PPE (B7-0138/2012)
S&D (B7-0149/2012)
w sprawie sytuacji w Nigerii
Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean, Bogusław Sonik
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Corinne Lepage
w imieniu grupy politycznej ALDE
Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock
w imieniu grupy politycznej ECR
Fiorello Provera
w imieniu grupy politycznej EFD
PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.154   B7-0095/2012
14 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie ostatnich wydarzeñ politycznych na Wêgrzech (2012/2511(RSP))
Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz
w imieniu grupy politycznej S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sophia in ’t Veld
w imieniu grupy politycznej ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares, Ulrike Lunacek
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
POPRAWKI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.152   B7-0093/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in Japan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.148   RC-B7-0089/2012
15 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
PPE (B7-0089/2012)
S&D (B7-0090/2012)
Verts/ALE (B7-0091/2012)
GUE/NGL (B7-0092/2012)
ALDE (B7-0093/2012)
w sprawie kary śmierci w Japonii
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik,
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari,
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin,
w imieniu grupy politycznej ALDE
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter,
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat,
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.146   B7-0087/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on Egypt: recent developments
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.142   B7-0083/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in belarus, in particular the case of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.138   RC-B7-0079/2012
15 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
PPE (B7-0079/2012)
ECR (B7-0082/2012)
S&D (B7-0084/2012)
Verts/ALE (B7-0085/2012)
ALDE (B7-0087/2012)
Egipt - ostatnie wydarzenia
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
w imieniu grupy politycznej ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy politycznej ECR
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.134   RC-B7-0075/2012/popr. 1
15 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
PPE (B7-0075/2012)
ECR (B7-0076/2012)
S&D (B7-0078/2012)
Verts/ALE (B7-0080/2012)
GUE/NGL (B7-0081/2012)
ALDE (B7-0083/2012)
w sprawie kary śmierci na Białorusi, w szczególności w sprawie Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisława Kawalioua (2012/2539(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
w imieniu grupy politycznej S&D
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova
w imieniu grupy politycznej ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski
w imieniu grupy politycznej ECR
Helmut Scholz
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.133   B7-0074/2012
13 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP))
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
w imieniu grupy politycznej ALDE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.127   RC-B7-0068/2012
15 lutego 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ECR (B7-0068/2012)
S&D (B7-0069/2012)
PPE (B7-0070/2012)
Verts/ALE (B7-0072/2012)
ALDE (B7-0074/2012)
w sprawie sytuacji w Syrii
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin, Boris Zala
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
w imieniu grupy politycznej ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Frieda Brepoels
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy politycznej ECR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna