Propuneri de rezoluţie
214 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Alfano Sonia"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 509.850   RC-B7-0237/2013
22 mai 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0237/2013)
PPE (B7-0238/2013)
S&D (B7-0241/2013)
ALDE (B7-0242/2013)
GUE/NGL (B7-0245/2013)
referitoare la India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și implicațiile acesteia
(2013/2640(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopoulou
în numele Grupului S&D
Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula
în numele Grupului ALDE
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 509.847   RC-B7-0234/2013
22 mai 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul(4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0234/2013)
S&D (B7-0236/2013)
ALDE (B7-0239/2013)
GUE/NGL (B7-0240/2013)
referitoare la Guantanamo: deținuții aflați în greva foamei
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou
în numele Grupului S&D
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze
în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
în numele Grupului GUE/NGL
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 509.841   B7-0228/2013
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația refugiaților sirieni din țările învecinate
(2013/2611(RSP))
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 509.838   B7-0225/2013/rev. 1
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh
(2013/2638(RSP))
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Bennahmias
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 509.836   RC-B7-0223/2013
22 mai 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0223/2013)
S&D (B7-0224/2013)
ALDE (B7-0225/2013)
Verts/ALE (B7-0230/0213)
ECR (B7-0231/2013)
GUE/NGL (B7-0231/2013)
referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh
(2013/2638(RSP))
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin, Marc Tarabella
în numele Grupului S&D
Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Bennahmias
în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22 mai 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
referitoare la situația refugiaților sirieni din țările învecinate
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
referitoare la recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa
în numele Grupului S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
în numele Grupului ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.799   B7-0182/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.793   B7-0176/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on the human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.791   B7-0174/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică