Propuneri de rezoluţie
214 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Alfano Sonia"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 472.738   RC-B7-0541/2011
26 octombrie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0541/2011)
ECR (B7-0556/2011)
GUE/NGL (B7-0558/2011)
S&D (B7-0559/2011)
ALDE (B7-0560/2011)
PPE (B7-0562/2011)
referitoare la situaţia din Bahrain
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Louis Michel
în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
în numele Grupului ECR
Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Michail Tremopoulos
în numele Grupului Verts/ALE
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 472.737   RC-B7-0540/2011
26 octombrie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0540/2011)
EFD (B7-0546/2011)
ECR (B7-0561/2011)
ALDE (B7-0563/2011)
PPE (B7-0564/2011)
referitoare la Tibet, în special la autoincendierea călugărițelor și călugărilor
Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller
în numele Grupului PPE
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford, Louis Michel
în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
în numele Grupului ECR
Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Fiorello Provera
în numele Grupului EFD
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 472.717   B7-0532/2011
5 octombrie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7-0440/2011, 0621/2011 și B7-0439/2011
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Manfred Weber, Simon Busuttil, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu
în numele Grupului PPE
Claude Moraes, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck
în numele Grupului ALDE
Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 472.704   B7-0523/2011
21 septembrie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la drepturile omului, orientarea sexuală şi identitatea de gen la Organizaţia Naţiunilor Unite
Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva, Eduard Kukan
în numele Grupului PPE
Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Ana Gomes
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber
în numele Grupului ALDE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor, Barbara Lochbihler
în numele Grupului Verts/ALE
Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 472.699   B7-0518/2011
13 septembrie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația din Libia
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 472.694   RC-B7-0513/2011
14 septembrie 2011
XML  PDF  WORD 
în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
S&D (B7-0513/2011)
PPE (B7-0515/2011)
ECR (B7-0516/2011)
Verts/ALE (B7-0517/2011)
ALDE (B7-0518/2011)
referitoare la situaţia din Libia
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos, Anna Ibrisagic
în numele Grupului PPE
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb, Rosario Crocetta
în numele Grupului S&D
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin
în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.692   B7-0511/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Eritrea: case of Dawit Isaak
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.687   B7-0506/2011
12 September 2011
XML  PDF  WORD 
on Sudan: the situation in Southern Kordofan and Blue Nile State
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 472.686   RC-B7-0505/2011
14 septembrie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0505/2011)
ECR (B7-0507/2011)
GUE/NGL (B7-0509/2011)
S&D (B7-0510/2011)
ALDE (B7-0511/2011)
PPE (B7-0512/2011)
referitoare la Eritreea: cazul lui Dawit Isaak
Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gabriele Albertini
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marita Ulvskog
în numele Grupului S&D
Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells
în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
în numele Grupului ECR
Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 472.682   RC-B7-0501/2011
14 septembrie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
ECR (B7-0501/2011)
Verts/ALE (B7-0502/2011)
GUE/NGL (B7-0503/2011)
S&D (B7-0504/2011)
ALDE (B7-0506/2011)
PPE (B7-0508/2011)
referitoare la Sudan: situația din Kordofanul de Sud și izbucnirea luptelor în statul Nilul Albastru
Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Gabriele Albertini
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Patrice Tirolien
în numele Grupului S&D
Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi
în numele Grupului ALDE
Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică