Propuneri de rezoluţie
214 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Alfano Sonia"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
16 17 18 19 20 21 22
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.718   B7-0175/2011
7 March 2011
XML  PDF  WORD 
on Pakistan - Murder of Shahbaz Bhatti, Minister for Minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 459.714   B7-0171/2011
7 martie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la vecinătatea sudică, în special Libia, inclusiv aspectele umanitare
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 459.712   RC-B7-0169/2011
8 martie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în co nformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
ECR (B7-0169/2011)
S&D (B7-0170/2011)
ALDE (B7-0171/2011)
Verts/ALE (B7-0172/2011)
PPE (B7-0173/2011)
referitoare la vecinătatea sudică, în special Libia
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky, Dominique Baudis
în numele Grupului PPE
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon, Harlem Désir
în numele Grupului S&D
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin
în numele Grupului ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
Lothar Bisky, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 459.709   RC-B7-0167/2011
9 martie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0167/2011)
ALDE (B7-0180/2011)
S&D (B7-0184/2011)
PPE (B7-0185/2011)
ECR (B7-0188/2011)
referitoare la Belarus (în special cazurile lui Ales Mikhalevich și al Nataliei Radina)
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski
în numele Grupului ECR
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 459.708   RC-B7-0166/2011
9 martie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0166/2011)
ALDE (B7-0175/2011)
S&D (B7-0176/2011)
PPE (B7-0177/2011)
ECR (B7-0178/2011)
GUE/NGL (B7-0179/2011)
referitoare la Pakistan, în special la asasinarea lui Shahbaz Bhatti
Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
în numele Grupului S&D
Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba
în numele Grupului ECR
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.675   B7-0143/2011
14 February 2011
XML  PDF  WORD 
on Uganda: The killing of David Kato
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 459.665   RC-B7-0133/2011
16 februarie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0133/2011)
ALDE (B7-0143/2011)
ECR (B7-0145/2011)
GUE/NGL (B7-0146/2011)
PPE (B7-0149/2011)
S&D (B7-0150/2011)
referitoare la Uganda: asasinarea lui David Kato
Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Michael Cashman, Corina Crețu, Ana Gomes
în numele Grupului S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexandra Thein
în numele Grupului ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 459.636   B7-0104/2011
9 februarie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 459.635   RC-B7-0103/2011
14 februarie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7-0103/2011)
ALDE (B7-0104/2011)
GUE/NGL (B7-0107/2011)
S&D (B7-0112/2011)
referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Luigi de Magistris
în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 455.901   RC-B7-0073/2011
1 februarie 2011
XML  PDF  WORD 

depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri
ALDE (B7-0073/2011)
GUE/NGL (B7-0082/2011)
S&D (B7-0084/2011)
Verts/ALE (B7-0085/2011)
referitoare la criza deșeurilor din Campania
Judith A. Merkies, Victor Boștinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo
în numele Grupului S&D
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean
în numele Grupului ALDE
Margrete Auken, Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
16 17 18 19 20 21 22
Notă juridică