Propuneri de rezoluţie
214 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Alfano Sonia"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 509.784   RC-B7-0168/2013
17 aprilie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul(4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0168/2013)
S&D (B7-0181/2013)
ALDE (B7-0182/2013)
GUE/NGL (B7-0183/2013)
referitoare la Guantánamo: deținuții aflați în greva foamei
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt
în numele Grupului S&D
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi, Yves Cochet
în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
17 aprilie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
referitoare la situația drepturilor omului din Kazahstan
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
în numele Grupului S&D
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
în numele Grupului ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
în numele Grupului ECR
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
17 aprilie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0171/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
referitoare la Vietnam, în special la libertatea de exprimare
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
în numele Grupului ALDE
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
în numele Grupului EFD
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 507.374   B7-0122/2013
6 martie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului, islamofobiei, rasismului împotriva persoanelor de etnie romă, homofobiei, transfobiei și a tuturor celorlalte forme de violență determinată de prejudecăți
(2013/2543(RSP))
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 martie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4)din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
referitoare la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei și a infracțiunilor motivate de ură
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
în numele Grupului PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
în numele Grupului ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
în numele Grupului Verts/ALE
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.596   B7-0075/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on the recent attacks on medical aid workers in Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.593   B7-0072/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on detention of human rights activists in Zimbabwe
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.586   B7-0065/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on Laos: the case of Sombath Somphone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 503.576   RC-B7-0056/2013
6 februarie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0056/2013)
ECR (B7-0069/2013)
S&D (B7-0071/2013)
PPE (B7-0074/2013)
ALDE (B7-0075/2013)
GUE/NGL (B7-0076/2013)
referitoare la recentele atacuri asupra personalului medical auxiliar din Pakistan
(2013/2537(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica
în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
în numele Grupului ECR
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
6 februarie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
referitoare la Laos: cazul Sombath Somphone
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică