Propuneri de rezoluţie
214 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Alfano Sonia"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 502.576   B7-0579/2012
10 December 2012
XML  PDF  WORD 
on Situation in the Democratic Republic of Congo
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 502.575   B7-0578/2012
10 December 2012
XML  PDF  WORD 
on caste discrimination in India
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 502.571   RC-B7-0574/2012
12 decembrie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B7-0574/2012)
S&D (B7-0575/2012)
Verts/ALE (B7-0576/2012)
PPE (B7-0577/2012)
ALDE (B7-0578/2012)
GUE/NGL (B7-0581/2012)
referitoare la discriminarea pe criterii de castă în India
(2012/2909(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer, Martin Kastler
în numele Grupului PPE
Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle, Maria Badia i Cutchet
în numele Grupului S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen
în numele Grupului ALDE
Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 502.559   RC-B7-0562/2012
12 decembrie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ECR (B7-0562/2012)
EFD (B7-0563/2012)
PPE (B7-0570/2012)
S&D (B7-0572/2012)
Verts/ALE (B7-0573/2012)
ALDE (B7-0579/2012)
GUE/NGL (B7-0580/2012)
referitoare la situația din Republica Democratică Congo
(2012/2907(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux, Martin Kastler
în numele Grupului PPE
Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Crețu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti, Mitro Repo
în numele Grupului S&D
Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen
în numele Grupului ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Ryszard Czarnecki
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera
în numele Grupului EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.714   B7-0519/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of migrants in Libya
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.710   B7-0515/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights situation in Iran, particularly mass execution and recent death of the blogger Sattar Beheshti
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.709   B7-0514/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation in Burma, particularly the continuing violence in Rakhine State
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 493.699   RC-B7-0504/2012
21 noiembrie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7-0504/2012)
ECR (B7-0507/2012)
PPE (B7-0516/2012)
Verts/ALE (B7-0518/2012)
ALDE (B7-0519/2012)
referitoare la situația migranților din Libia
(2012/2879(RSP))
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Jean Roatta
în numele Grupului PPE
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
în numele Grupului ALDE
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
în numele Grupului ECR
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 493.698   RC-B7-0503/2012
21 noiembrie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7-0503)
PPE (B7-0509/2012)
ECR (B7-0511/2012)
GUE/NGL (B7-0512/2012)
Verts/ALE (B7-0513/2012)
ALDE (B7-0514/2012)
referitoare la situația din Birmania/Myanmar, în special la persistența violențelor în statul Rakhine
(2012/2878(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Ivo Belet
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler, Marc Tarabella
în numele Grupului S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck
în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan
în numele Grupului ECR
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 493.695   RC-B7-0500/2012
21 noiembrie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7-0500/2012)
EFD (B7-0501/2012)
S&D (B7-0502/2012)
ECR (B7-0505/2012)
PPE (B7-0508/2012)
GUE/NGL (B7-0510/2012)
ALDE (B7-0515/2012)
referitoare la situația drepturilor omului din Iran, în special la execuțiile în masă și la moartea recentă a autorului de blog Sattar Beheshti
(2012/2877(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
în numele Grupului ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška
în numele Grupului EFD
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică