Návrhy uznesenia
Výsledky: 214 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfano Sonia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NÁVRH UZNESENIA
PE 529.581   B7-0222/2014
25. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o situácii na Ukrajine
(2014/2595(RSP))
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 529.578   RC-B7-0219/2014
26. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0219/2014)
PPE (B7-0220/2014)
ALDE (B7-0222/2014)
S&D (B7-0223/2014)
Verts/ALE (B7-0224/2014)
o situácii na Ukrajine
(2014/2595(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković
v mene poslaneckého klubu PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin
v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski
v mene skupiny ECR
Adrian Severin
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
25. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
v mene skupiny PPE
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
v mene skupiny Verts/ALE
Sabine Lösing
v mene skupiny GUE/NGL
PDN
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 527.205   RC-B7-0015/2014
14. januára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0015/2014)
ALDE (B7-0017/2014)
PPE (B7-0029/2014)
S&D (B7-0031/2014)
o občianstve EÚ na predaj
(2013/2995(RSP))
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria
v mene poslaneckého klubu PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
v mene skupiny S&D
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 519.352   RC-B7-0474/2013
21. októbra 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0474/2013)
ALDE (B7-0475/2013)
S&D (B7-0476/2013)
EFD (B7-0477/2013)
GUE/NGL (B7-0479/2013)
Verts/ALE (B7-0480/2013)
o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy
(2013/2827(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli
v mene poslaneckého klubu PPE
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi
v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Rolandas Paksas
v mene skupiny EFD
Cristiana Muscardini
NÁVRH UZNESENIA
PE 509.890   B7-0261/2013
5. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
v mene skupiny ALDE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
(2013/2637 (RSP)).
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
v mene skupiny S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
Timothy Kirkhope
v mene skupiny ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.861   B7-0248/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Rwanda: the case of Victoire Ingabire
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.855   B7-0242/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on India: Execution of Mohammad Afzal Guru and its implications
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.852   B7-0239/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie