Návrhy uznesenia
Výsledky: 214 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfano Sonia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.817   B7-0605/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Egypt, notably the case of blogger Alaa Abd El Fattah
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.816   B7-0604/2011
14 November 2011
XML  PDF  WORD 
on Iran - recent cases of human rights violations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 472.807   RC-B7-0595/2011
16. novembra 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0595/2011)
EFD (B7-0597/2011)
GUE/NGL (B7-0600/2011)
S&D (B7-0602/2011)
PPE (B7-0603/2011)
ALDE (B7-0605/2011)
Verts/ALE (B7-0607/2011)
o Egypte, najmä o prípade blogera Alú Abdulfatáha
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik
v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries
v mene skupiny ALDE
Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
v mene skupiny EFD
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 472.806   RC-B7-0594/2011
16. novembra 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFD (B7-0594/2011)
GUE/NGL (B7-0596/2011)
S&D (B7-0598/2011)
ECR (B7-0599/2011)
PPE (B7-0601/2011)
ALDE (B7-0604/2011)
Verts/ALE (B7-0606/2011)
o Iráne - nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin, Michael Cashman
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
v mene skupiny ALDE
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
v mene skupiny EFD
PDN
NÁVRH UZNESENIA
PE 472.801   B7-0589/2011
14. novembra 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o zákaze kazetovej munície
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
v mene skupiny ALDE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 472.800   RC-B7-0588/2011
15. novembra 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0588/2011)
ALDE (B7-0589/2011)
GUE/NGL (B7-0590/2011)
PPE (B7-0592/2011)
S&D (B7-0593/2011)
o zákaze kazetovej munície
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eduard Kukan
v mene skupiny PPE
Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Ana Gomes
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort
v mene skupiny ALDE
Ulrike Lunacek
v mene skupiny Verts/ALE
Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks, Kyriacos Triantaphyllides
v mene skupiny GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.766   B7-0569/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on the case of Rafah Nached in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 472.762   RC-B7-0565/2011
26. októbra 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0565/2011)
GUE/NGL (B7-0566/2011)
Verts/ALE (B7-0567/2011)
S&D (B7-0568/2011)
ALDE (B7-0569/2011)
PPE (B7-0570/2011)
o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser
v mene skupiny S&D
Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Sarah Ludford
v mene skupiny ALDE
Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
v mene skupiny ECR
Isabelle Durant, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, José Bové, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.760   B7-0563/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
on Tibet, including the self-immolation of nuns and monks
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 472.757   B7-0560/2011
24 October 2011
XML  PDF  WORD 
Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie