Návrhy uznesenia
Výsledky: 214 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfano Sonia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NÁVRH UZNESENIA
PE 465.736   B7-0446/2011
4. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a severnej Afrike
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries
v mene skupiny ALDE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 465.732   RC-B7-0442/2011
6. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0442/2011)
Verts/ALE (B7-0443/2011)
PPE (B7-0458/2011)
GUE/NGL (B7-0459/2011)
ALDE (B7-0460/2011)
S&D (B7-0461/2011)
o Konžskej demokratickej republike a masovom znásilňovaní v provincii Južné Kivu
Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik
v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu, Rovana Plumb
v mene skupiny S&D
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
v mene skupiny ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
v mene skupiny ECR
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE
Eva-Britt Svensson
v mene skupiny GUE/NGL
PDN
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 465.722   RC-B7-0394/2011
6. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFD (B7-0394/2011)
Verts/ALE (B7-0444/2011)
ECR (B7-0462/2011)
PPE (B7-0463/2011)
GUE/NGL (B7-0464/2011)
ALDE (B7-0465/2011)
S&D (B7-0466/2011)
o Indonézii
Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
v mene skupiny ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
v mene skupiny ECR
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler
v mene skupiny Verts/ALE
Miguel Portas, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
Bastiaan Belder
v mene skupiny EFD
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
o zmenách Schengenu
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
v mene skupiny Verts/ALE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 465.717   RC-B7-0389/2011/rev. 1
5. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0389/2011)
ALDE (B7-0446/2011)
Verts/ALE (B7-0447/2011)
PPE (B7-0449/2011)
S&D (B7-0454/2011)
o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Sonik
v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López, Boris Zala
v mene skupiny S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marian Harkin
v mene skupiny ALDE
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares, Daniel Cohn-Bendit
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox, Sajjad Karim
v mene skupiny ECR
PDN
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1. júla 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
o revízii maďarskej ústavy
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
v mene skupiny S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 465.702   B7-0379/2011
29. júna 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0316/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o revízii maďarskej ústavy
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
v mene skupiny ALDE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 465.667   RC-B7-0362/2011
8. júna 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0362/2011)
PPE (B7-0371/2011)
ALDE (B7-0374/2011)
Verts/ALE (B7-0375/2011)
o Guantanáme: nadchádzajúce rozhodnutie o treste smrti
Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via
v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes, Richard Howitt
v mene skupiny S&D
Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sonia Alfano, Gianni Vattimo
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Rui Tavares
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.806   B7-0269/2011
4 April 2011
XML  PDF  WORD 
on the situation in Zimbabwe
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.803   B7-0266/2011
4 April 2011
XML  PDF  WORD 
Ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie