Návrhy uznesenia
Výsledky: 214 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfano Sonia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 509.784   RC-B7-0168/2013
17. apríla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0168/2013)
S&D (B7-0181/2013)
ALDE (B7-0182/2013)
GUE/NGL (B7-0183/2013)
o Guantáname: hladovka väzňov
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt
v mene skupiny S&D
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi, Yves Cochet
v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė
PDN
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
17. apríla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
v mene skupiny S&D
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
v mene skupiny ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
v mene skupiny ECR
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
17. apríla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0171/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
o Vietname a najmä slobode prejavu
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
v mene skupiny ALDE
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock
v mene skupiny ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
v mene skupiny EFD
NÁVRH UZNESENIA
PE 507.374   B7-0122/2013
6. marca 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o posilňovaní boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, islamofóbii, protirómskym postojom, homofóbii, transfóbii a všetkým ďalším formám násilia založeného na predsudkoch
(2013/2543(RSP))
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11. marca 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
v mene poslaneckého klubu PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
v mene skupiny ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
v mene skupiny Verts/ALE
Timothy Kirkhope
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.596   B7-0075/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on the recent attacks on medical aid workers in Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.593   B7-0072/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on detention of human rights activists in Zimbabwe
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.586   B7-0065/2013
4 February 2013
XML  PDF  WORD 
on Laos: the case of Sombath Somphone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 503.576   RC-B7-0056/2013
6. februára 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0056/2013)
ECR (B7-0069/2013)
S&D (B7-0071/2013)
PPE (B7-0074/2013)
ALDE (B7-0075/2013)
GUE/NGL (B7-0076/2013)
o nedávnych útokoch na zdravotníckych pracovníkov v Pakistane
(2013/2537(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica
v mene skupiny ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal
v mene skupiny ECR
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
6. februára 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
o Laose: prípad Sombatha Somphoneho
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
v mene skupiny GUE/NGL
Fiorello Provera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie