Návrhy uznesenia
Výsledky: 214 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
NÁVRH UZNESENIA
PE 432.819   B7-0197/2009
9. decembra 2009
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0230/2009 a B7-0231/2009
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o zlepšení právneho rámca pre prístup k dokumentom potrebnom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, nariadenie (ES) č. 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
v mene skupiny ALDE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16. decembra 2009
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
o zlepšení právneho rámca pre prístup k dokumentom potrebnom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, nariadenie (ES) č. 1049/2001
Michael Cashman
v mene skupiny S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
v mene skupiny ALDE
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE
Timothy Kirkhope
v mene skupiny ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 428.702   B7-0094/2009
14. októbra 2009
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o práve na informácie v Taliansku
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
v mene skupiny ALDE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19. októbra 2009
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
o práve na informácie v Taliansku a v EÚ
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
v mene skupiny S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
v mene skupiny Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
v mene skupiny GUE/NGL
16 17 18 19 20 21 22
Právne oznámenie