Návrhy uznesenia
Výsledky: 214 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfano Sonia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 483.178   RC-B7-0131/2012
12. marca 2012
XML  PDF  WORD 
v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0131/2012)
Verts/ALE (B7-0133/2012)
EFD (B7-0134/2012)
ALDE (B7-0137/2012)
PPE (B7-0138/2012)
S&D (B7-0149/2012)
o situácii v Nigérii
Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Corinne Lepage
v mene skupiny ALDE
Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock
v mene skupiny ECR
Fiorello Provera
v mene skupiny EFD
NÁVRH UZNESENIA
PE 483.154   B7-0095/2012
14. februára 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o nedávnom politickom vývoji v Maďarsku (2012/2511(RSP))
Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sophia in ’t Veld
v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares, Ulrike Lunacek
v mene skupiny Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
PDN
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.152   B7-0093/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in Japan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 483.148   RC-B7-0089/2012
15. februára 2012
XML  PDF  WORD 
v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0089/2012)
S&D (B7-0090/2012)
Verts/ALE (B7-0091/2012)
GUE/NGL (B7-0092/2012)
ALDE (B7-0093/2012)
o treste smrti v Japonsku
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin
v mene skupiny ALDE
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter
v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.146   B7-0087/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on Egypt: recent developments
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.142   B7-0083/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in belarus, in particular the case of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 483.138   RC-B7-0079/2012
15. februára 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0079/2012)
ECR (B7-0082/2012)
S&D (B7-0084/2012)
Verts/ALE (B7-0085/2012)
ALDE (B7-0087/2012)
o Egypte: najnovší vývoj
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
v mene skupiny ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
v mene skupiny ECR
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 483.134   RC-B7-0075/2012/rev. 1
15. februára 2012
XML  PDF  WORD 
v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0075/2012)
ECR (B7-0076/2012)
S&D (B7-0078/2012)
Verts/ALE (B7-0080/2012)
GUE/NGL (B7-0081/2012)
ALDE (B7-0083/2012)
o treste smrti v Bielorusku, najmä prípadoch Dimitrija Konovalova a Vladislava Kovaľova (2012/2539(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
v mene skupiny S&D
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova
v mene skupiny ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski
v mene skupiny ECR
Helmut Scholz
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 483.133   B7-0074/2012
13. februára 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP))
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
v mene skupiny ALDE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 483.127   RC-B7-0068/2012
15. februára 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0068/2012)
S&D (B7-0069/2012)
PPE (B7-0070/2012)
Verts/ALE (B7-0072/2012)
ALDE (B7-0074/2012)
o situácii v Sýrii
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin, Boris Zala
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Frieda Brepoels
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
v mene skupiny ECR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie