Predlogi resolucije
Rezultati: 214 za besede: "7. mandat, Alfano Sonia"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 509.850   RC-B7-0237/2013
22. maja 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0237/2013)
PPE (B7-0238/2013)
S&D (B7-0241/2013)
ALDE (B7-0242/2013)
GUE/NGL (B7-0245/2013)
o Indiji: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice
(2013/2640(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
v imenu skupine S&D
Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula
v imenu skupine ALDE
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 509.847   RC-B7-0234/2013
22. maja 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0234/2013)
S&D (B7-0236/2013)
ALDE (B7-0239/2013)
GUE/NGL (B7-0240/2013)
o Guantanamu: gladovna stavka zapornikov
(2013/2601(RSP))
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
v imenu skupine S&D
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander grof Lambsdorfski, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein
v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Catherine Grèze
v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
v imenu skupine GUE/NGL
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 509.841   B7-0228/2013
20. maja 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o razmerah sirskih beguncev v sosednjih državah
(2013/2611(RSP))
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
v imenu skupine ALDE
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 509.838   B7-0225/2013/rev. 1
20. maja 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o delovnih pogojih ter zdravstvenih in varnostnih standardih po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu
(2013/2638(RSP))
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Bennahmias
v imenu skupine ALDE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 509.836   RC-B7-0223/2013
22. maja 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0223/2013)
S&D (B7-0224/2013)
ALDE (B7-0225/2013)
Verts/ALE (B7-0230/2013)
ECR (B7-0231/2013)
GUE/NGL (B7-0232/2013)
o delovnih pogojih ter zdravstvenih in varnostnih standardih po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu
(2013/2638(RSP))
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin, Marc Tarabella
v imenu skupine S&D
Phil Bennion, Alexander grof Lambsdorfski, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Bennahmias
v imenu skupine ALDE
Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock
v imenu skupine ECR
Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22. maja 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
o razmerah sirskih beguncev v sosednjih državah
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Michèle Striffler, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), David Martin
v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander grof Lambsdorfski, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
20. maja 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
o vračanju premoženja državam arabske pomladi v tranziciji
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
v imenu skupine S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
v imenu skupine ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock
v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.799   B7-0182/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.793   B7-0176/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on the human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.791   B7-0174/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo